Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2019

Karta över Halland med kommunerna utmärkta

Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Migrationsverket beräknar det totala bosättningsbehovet av nyanlända för 2019 till 38 000 personer. Av dessa ska 9 000 nyanlända personer tas emot i kommuner enligt bosättningslagen.

Enligt Hallands länstal för 2019 ska 354 nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar med uppehållstillstånd tas emot på anvisning. Dessa 354 fördelas enligt Länsstyrelsens beslut på följande sätt:

Kommuntal per kommun:

  • Hylte 5
  • Halmstad 37
  • Laholm 8
  • Falkenberg 20
  • Varberg 98
  • Kungsbacka 186

Hur avgörs läns- och kommuntal?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot utgår från en fördelningsmodell som tar hänsyn till följande grundvariabler:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsläge
  • övrigt mottagande av nyanlända/asylsökande i kommunen.

Hänsyn får också tas till kommunernas förutsättning att tillhandahålla bostäder.

Regeringens avsikt med bosättningslagen är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt övrigt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Vem bestämmer talen?

Länstal - Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för bosättning under året samt fördelningen på länsnivå, förordning 2016:40.

Kommuntal - Länsstyrelserna fastställer i sin tur hur länstalet ska fördelas mellan länets kommuner, förordning 2016:39.

Vilka gäller bosättningslagen?

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Kontakt