Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för en ny energi- och klimatstrategi för Halland

Patrik Ekheimer, Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län, tillsammans med Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet.

Idag hölls ett dialogmöte där drygt 30 personer från olika organisationer, företag och kommunerna i länet diskuterade framtidens transporter. Mötet är en del i det pågående arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Halland.

– Omställningen till en fossilfri transportsektor är en av de stora klimatpolitiska utmaningarna, inte minst i Halland. Här står transporter och arbetsmaskiner för hela 51 procent av klimatgasutsläppen. Därför är det glädjande att det finns ett stort intresse, inte minst bland kommunerna, för att jobba med dessa frågor, säger Patrik Ekheimer, Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

På mötet deltog även Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet Länk till annan webbplats.. Jakob framhåller att det finns många positiva signaler i form av nya styrmedel, ökad elektrifiering och låga priser på förnybar energi. Samtidigt uppmanade han de halländska aktörerna att våga satsa nytt, att uppmuntra utvecklandet av nya affärsmodeller och att samverka mellan myndigheter och näringsliv.

Rundabordssamtal där olika aktörer i länet gemensamt diskuterade hur en halländsk energi- och klimatstrategi ska formuleras.

Fyra dialogmöten under hösten

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med målet av vi ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. I syfte att förverkliga detta mål har samtliga län fått i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Arbetet med att ta fram en ny energi – och klimatstrategi kräver en nära samverkan med olika aktörer i länet. Därför arrangerar Länsstyrelsen fyra dialogmöten under hösten.

Till varje möte är en inspirationsföreläsare för respektive tema inbjuden. En stor del av mötena kommer att ägnas åt rundabordssamtal där olika aktörer i länet gemensamt får diskutera hur en halländsk energi- och klimatstrategi ska formuleras. Detta handlar främst om hur mål och visioner kan formuleras, men också om vilka åtgärdsförslag som kan inkluderas i strategin och om hur olika aktörer i Halland kan arbeta med dessa frågor.

I början av 2019 kommer ett utkast till en strategi att presenteras. Detta kommer sedan att remissbehandlas under våren. Den slutliga strategin ska fastställas senast i oktober 2019.

Kontakt