Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inventeras ängs- och betesmarker i Halland

Betesmark med grönskande träd och odlingsröse

Nu har vi inlett årets ängs- och betesmarksinventering i Halland. Målet med undersökningen är att undersöka vilka natur- och kulturvärden markerna i länet har och om dessa värden förändras över tid. Arbetet pågår till oktober.

Länsstyrelsens inventerare ska under de kommande månaderna besöka många betesmarker i länet. Syftet är att undersöka vilka natur- och kulturvärden markerna har och om dessa värden förändras över tid. Resultatet av inventeringen kan sedan användas som underlag till utvärderingar, samhällsplanering, rådgivning, forskning med mera. Några av de saker vi tittar på i inventeringen är:

  • Gränser
  • Naturtyper
  • Kärlväxter
  • Träd och buskar
  • Igenväxning
  • Kulturvärden
  • Vatten
  • Hävdstatus

I Jordbruksverkets databas TUVA Länk till annan webbplats. kan du som markägare se om dina egna marker är inventerade och vilka värden de har.

Inventering – inte kontroll

Inventeringen har ingenting med jordbrukarstöd att göra, de är inte att anse som kontroller och påverkar heller inte några utbetalningar. Jordbruksverket håller i administration, budget och väljer ut vilka marker som ska inventeras, och Länsstyrelsernas medarbetare utför inventeringarna.

Informationen från inventeringarna kan dock användas i andra sammanhang, till exempel när vi gör åtagandeplaner för betesmarker i stödet för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Genom ängs- och betesmarksinventering kan även Jordbruksverket se vilka marker som har fått en åtagandeplan som skulle behöva inventeras.

Pågått under längre tid

Första ängs- och betesmarksinventeringen gjordes redan 2002-2004 och fortsatte 2007-2013 men då i mindre skala. De senaste två åren har det pågått en ominventering där många marker ska besökas igen och det är detta arbete som fortsätter nu i år. Men det är även nya marker i länet som inventeras de kommande månaderna. Länsstyrelsen i Hallands län har hittills deltagit i inventeringen varje år.

Kontakt