Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30- 01 maj jun klocka 12.00 - 12.00

Välkommen på ljunghedskonferens i Halmstad!

Ljunghed

Foto: Krister Larsson

Ljunghedarna tillhör de mest värdefulla miljöerna för hotade arter och finns i många trakter i södra Sverige. Under konferensen kommer huvudfokus vara hur vi bäst sköter olika typer av hedar med hänsyn till deras hotade arter och där bränning, betesdrift och markstörning är viktiga komponenter.

Det blir ett lunch-till-lunchmöte med en mellanliggande fältdag, då olika typer av ljunghedar kommer att besökas.

Dessutom kommer de kommande årens arbete med Åtgärdsprogram för ljunghed 2022 – 26 diskuteras. Välkommen!

Konferensen genomförs på plats i Halmstad på Scandic Hallandia. Sista anmälningsdag är onsdag den 25 april. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdag men kan överlåtas till en annan person. För fältdagen den 31 maj rekommenderas oömma kläder och bra skor.

Avgift och betalning: Anmälan görs i nedanstående formulär och konferensavgiften betalas in till bankgiro: 5327-1714. Märk betalningen med ditt fullständiga namn + ”Ljunghedskonferens”. Kostnad 900 kronor (varav 150 kr är moms) för hela konferensen. Middag ingår men för hotellets planering ser vi gärna att du anger huruvida du deltar på middagarna eller ej. För specialkost mejla någon av kontaktpersonerna nedan. Sista betalningsdag är 25 april.

Boende: Rum finns reserverade men bokning och betalning för rummen görs av deltagarna på egen hand på hotellets egen webbsida. Uppge koden BLAN300523 för bokning av de reserverade rummen. Kostnad 975kr /natt exkl. moms (1092 kr inkl. moms). Sista dag för bokning av förbokade hotellrum genom koden är 30 april.

Hotell Scandic Hallandias bokningssida Länk till annan webbplats.

DAG 1: LJUNGHEDAR I SVERIGE OCH I VÄSTEUROPA

11.30 Lunch står framdukad

13.00 Välkomna!

Brittis Benzler, Landshövding i Hallands län hälsar välkommen.

13:10 Presentation av ÅGP för ljunghed

Jeanette Erlandsson, koordinator för arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Hallands län.

13.30 Sveriges ljunghedar – en översikt!
Rester av att hotat ekosystem. Historia, ekologi, utbredning och olika typer redovisas av Jonas Stenström, Naturcentrum.

14.10 Bensträckare

14:20–15:00 Stor artmångfald i halländska ljunghedar
En större undersökning av 44 halländska ljunghedar har utförts av Länsstyrelsen. Krister Larsson ALLMA Natur och Kultur, berättar om resultat och slutsatser när det gäller hedarnas framtida skötsel.

15:00–15:30 Fikapaus

15:30 Den atlantiska heden
De västsvenska ljunghedarna ingår ett bälte med hedar (den atlantiska heden) som löper utmed atlantkusten från Norge i norr till Portugal i söder. Mattias Lindholm, Naturvårdschef på Västkuststiftelsen, berättar om hedar i andra länder i Västeuropa och om det europeiska nätverket för ljunghedar.

16.10 Bensträckare

16.20 Unika sandhedar i Horna Sandar
Naturreservatet Horna Sandar i östra Skåne är en hotspot för rödlistade arter. Örjan Fritz, Naturcentrum, berättar om områdets unika insektsliv, problem med invasiva arter och skötsel.

17.00-17.20 Introduktion till fältexkursion
Krister Larsson, ALLMA Natur och Kultur, ger kort information om de tre besöksmålen Mästocka ljunghed, Långasand och Stensjöstrand.

19.00 Gemensam middag

DAG 2: FÄLTDAG

08.00 Bussen avgår

08.30-10.30 Mästocka ljunghed
Naturreservatet Mästocka ljunghed (156 ha) har en i stort sett obruten hävdkontinuitet med bete och bränning fram till idag. Bränning återupptogs av naturvårdsskäl 1955 efter några decenniers uppehåll. 44 rödlistade arter är kända från heden, varav elva hotade fjärilar och ginstsandbi som livnär sig på hårginst.

Efter att larm om att de ginstlevande fjärilarna minskade på heden har betestrycket reglerats och en mer småskalig bränning införts, vilket fjärilarna har reagerat positivt på. Dessutom har heden utökats genom att skogbevuxna marker restaurerats. Carina Lundqvist, Länsstyrelsen, och Krister Larsson, ALLMA Natur och Kultur, guidar.

11.30 Lunch Steninge kuststation

12.15-14.15 Stensjöstrand

Stensjöstrand (61 ha) är en del av naturreservatet Steningekusten och har en mosaik av flera olika hedtyper, klapperstensfält och mindre strandängar. Drygt 40 rödlistade arter är kända från området med kustgentiana, klockgentiana och alkonblåvinge som några av de mest exklusiva. Bland de rödlistade arterna finns även dyngbaggarna rakhorndyvel och krokhorndyvel.

Diskussioner om att variera betestrycket och djurslagen i olika delar med hänsyn till naturvärdena har pågått under senare år, dessutom har bränning, grävning av sandblottor och större röjningar av igenväxande hedar gjorts. Carina Lundqvist, Länsstyrelsen, och Kill Persson, MiNa Natur och Kultur, guidar.

14.30 Långasand
I Långasand (30 ha) finns ett större område med sandhedar i grönområdet mellan bebyggelsen och sandstranden. Naturvårdsavtal finns för delar av marken. Här pågår sedan 2008 i samarbete med de boende ett projekt att restaurera och sköta sandhedar med höga naturvärden. Hittills har 34 rödlistade arter hittats i markerna efter att projektet inleddes, bland annat batavsandbi, martorn, vridvingersvamp och ängsväddsantennmal.

Bortgrävning av vresros och större röjningar har gjorts och gammal, grov ljung har föryngrats med bränning. Markerna sköts utan betande djur med kontinuerlig bränning, slåtter (på äldre, sandiga åkrar) och maskinell markstörning. Krister Larsson, ALLMA Natur, och Kultur och Kill Persson, MiNa Natur och Kultur, guidar.

17.30 Åter i Halmstad

19.00 Gemensam middag

DAG 3 LJUNGHEDSSKÖTSEL

08:30 Hur ser ett bra ljunghedsbete ut?
Olika typer av bete gynnar olika artgrupper och hur kan en betesstrategi för ljunghedar se ut? Krister Larsson, ALLMA Natur och Kultur, ger en översiktlig bild av hur olika betestrategier på verkar hedarnas artmångfald. Bränningens betydelse och skötsel av hedar utan betande djur kommer också att tas upp.

09.10 Bensträckare

09.20 Vidsträckta ljunghedar i Bohuslän

Bohuslän har den största arealen ljunghed i landet och här finns många fina hedsreservat. Mattias Lindholm, Naturvårdschef på Västkuststiftelsen, berättar om de bohuslänska hedarnas naturvärden och skötsel.

10.00-10:30 Fikapaus

10.30 Att få till bra bränningar i ljunghedar
Bränning är nödvändig för att bevara ljunghedarnas naturvärden och kräver en noggrann planering. Bränningsentreprenör Kill Persson, MiNa natur, förmedlar praktiska erfarenheter av att utföra och upphandla bra naturvårdsbränningar (bl.a. småskalig bränning).

11.10 Bensträckare

11.20 Avslutande diskussion - frågepanel

12.00 Lunch

Var:
Halmstad på Scandic Hallandia
Kostnad:
Kostnad 900 kronor (varav 150 kr är moms) för hela konferensen.
Sista anmälningsdag:
25 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 23.30.

Kontakt