15 nov 2022 klocka 08.30 - 17.00

Fortbildning för dig som behöver förnya din behörighet för
att använda kemiska växtskyddsmedel

Kursen riktar sig till dig som har behörighet för klass 1L och 2L-preparat utomhus. Om du även har behörighet för växthus kan du förnya den samtidigt genom att göra ett extra prov.

Kursen: Det är en heldagskurs som börjar kl. 8:30 och avslutas med skriftligt prov från kl.15:15. Under provet kan all litteratur användas. Ta med miniräknare, du får inte använda den i mobilen. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att skriva om provet till en kostnad av 500 kr.

Material delas ut vid det fysiska kurstillfället alternativt skickas hem inför den digitala kursen. Räkneövningar skickas via e-post någon vecka innan kursen, så se till att du har rätt e-postadress i systemet när du anmäler dig.

Vi kommer att prata om: Säker hantering av växtskyddsmedel, hälsorisker med växtskyddsmedel, spridningsteknik, risker för den yttre miljön, integrerad bekämpning, nya lagar och förordningar.

Fasta skyddsavstånd vid spridning:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten-brunnar och dräneringsbrunnar.
 • 6 meter till sjöar, vattendrag, kanaler, småvatten, våtmarker som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller fuktig markyta som kärr, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar och dammar.
 • 12 meter till alla dricksvattentäkter

Fasta skyddsavstånd vid utspädning, blandning, påfyllning, utvändig rengöring:

 • 15 meter om "säker" plats
 • 30 meter i fält
 • Gäller mot allt vatten och alla slags brunnar.

Särskild hänsyn krävs vid sprutning av:

Alla typer av växtskyddsmedel intill:

 • sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • bostadstomter, förskolor och skolor
 • ekologiska odlingar och odlingar som använder biologiska växtskyddsmedel (inkl. växthus)
 • slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald
 • skyddade områden och biotoper (t. ex. Natura 2000-områden, stenmur i odlingsmark, odlingsröse, åkerholme)
 • dricksvattenbrunnar

Samt ogräsmedel intill:

 • odlingar med grödor som är känsliga för det medel som sprutas (inkl. växthus) medel som innebär en risk för bin och andra pollinerande insekter intill
 • blommande grödor
 • bigårdar

Anmälan till kursen sker via Jordbruksverkets system Länk till annan webbplats.. Du loggar in med Bank ID.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
Var:
Gullbrannagården, Eldsberga
Kostnad:
Fysisk kurs 3 300 kr, växthusprov 500 kr extra. Alla priserär exklusive moms och faktura skickas efter kursen.
Sista anmälningsdag:
01 nov 2022

Kontakt