Publiceringsdatum: 20 april 2019

Vallberga Lantmän ek.för. ansöker om ändring av villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till foderanläggning på fastigheten Hov 2:23 i Laholms kommun

Vallberga Lantmän ek. för. har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken till foderanläggning på fastigheten Hov 2:23 i Laholms kommun.

Villkoret reglerar transporter och föreningen vill ändra villkoret i första hand så att uttransporter av producerat foder får ske obegränsat dygnet runt, i andra hand så att sådana transporter får ske obegränsat när det finns särskilda skäl. Gällande tillstånd begränsar antalet transporter fredag kl. 22.00 – måndag kl. 7.00 till maximalt 60 transportörelser per år.

Ansökan finns tillgänglig hos aktför­vararen på Medborgarservice i Laholms kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra detta skriftligen till Länssty­relsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 24 maj 2019. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8273-18 anges.

Kontakt