Publiceringsdatum: 20 april 2019

Swerock AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på fastigheterna Dal 1:1 m.fl. i Kungsbacka kommun

Swerock AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt inom fastig­heterna Dal 1:1, 17:1, 17:2, 17:3 och 17:4 samt Björkhagen 1:1 i Kungsbacka kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Ansökan omfattar uttag av totalt 4,5 miljoner ton berg med ett högsta årligt uttag om 150 000 ton berg. Ansökan omfattar vidare mottagning av maximalt 50 000 ton externa schaktmassor per år upp till en största mängd om 300 000 ton för att använda vid efterbehandlingen. Bolaget yrkar att tillståndet ska gälla i 30 år.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 20 maj 2019. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-8518-17 anges.

Kontakt