Kontakta oss

Välkommen till Länsstyrelsen i Hallands län!

E-post: halland@lansstyrelsen.se

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Telefon växel: 010 - 224 30 00
Fax:
010 - 224 31 10

Postadress:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Besöksadress:
Slottsgatan 2, Halmstad

Leveransadress:
Länsstyrelsen i Hallands län
Slottsgatan 2
302 42 Halmstad

Fakturaadress:
Länsstyrelsen i Hallands län
FE 213
838 73 Frösön

Organisationsnummer: 202100-2353

Våra öppettider

Receptionen är öppen:
Måndag-fredag 08.00-16.00.
Besök vid övriga tider enligt överenskommelse.

Växeln är öppen:
Måndag-fredag 8.00-16.30.
Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda.

Begränsade öppettider:

Torsdag 27 och fredag 28 december 2018 samt onsdag 2 - fredag 4 jaunari 2019 stänger receptionen 15.00 och har lunchstängt mellan 12.00 - 13.00

Under veckorna 25 - 33 stänger receptionen 15.00 och har lunchstängt mellan 12.00 - 13.00
Trettondagsafton (som infaller måndag-fredag): 8.00-12.00.
Skärtorsdag: 8.00-12.00.
Valborgsmässoafton (som infaller måndag-torsdag): 8.00-14.00.
Valborgsmässoafton (som infaller på fredag): 8.00-12.00.
Dagen före Alla helgons dag: 8.00-12.00.
23 december (som infaller måndag-fredag): 08.00-12.00.
Julafton, nyårsafton och midsommarafton har vi stängt.
Övriga röda dagar har vi också stängt.
Klämdagar, arbetsdag som infaller mellan två helgdagar har Länsstyrelsen
begränsad bemanning och öppet 08.00-12.00.

Minoritetsspråk

Du kan få hjälp av Länsstyrelsen på ditt minoritetsspråk, kontakta vår växel: 010 - 224 30 00.

Nationella minoriteter

IT-support

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen, kontakta supporten.
Supportens öppettider är:
Måndag – fredag kl 7.30 – 16.30
Telefon: 010 - 223 03 03
Support via e-post: etjanstsupport@lansstyrelsen.se

Våra enheter

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Reservatsförvaltning: naturreservat.halland@lansstyrelsen.se
Åtgärdsprogram för hotade arter: agp.halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Henrik Martinsson, Biträdande enhetschef: Karin Valtinat

På enheten arbetar vi inom en rad olika områden kopplade till naturmiljön. Verksamheten utgår från de övergripande målen att skydda, vårda och visa värdefulla naturmiljöer, att bevara den biologiska mångfalden och att se till att mark och vatten används på ett långsiktigt hållbart sätt. 

De viktigaste arbetsområdena inom enheten täcker in:

 • skydd, skötsel och uppföljning av värdefulla naturområden och arter (inklusive Natura 2000)
 • åtgärdsprogram och åtgärder för hotade arter
 • övervakning av miljötillståndet
 • kalkning
 • samordning av det regionala miljömålsarbetet
 • rovdjursfrågor och viltförvaltning samt
 • vattenplanering enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Kristin Ovik

På vår enhet arbetar vi inom många olika områden. Målet för vår verksamhet är en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och en livsmedelsproduktion som speglar konsumenterna efterfrågan. 

De viktigaste arbetsområden är:

 • handläggning av EU-ersättningar till jordbruket
 • kontroll av reglerna gällande EU-ersättningar
 • handläggning och kontroll av företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
 • arrangera utbildning och rådgivning om lantbrukets miljöfrågor samt företags- eller landsbygdsutveckling
 • besluta om medel till fiskevårdsåtgärder
 • administrera EU-stöd till fiskenäringen

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Per Leander

Miljövårdsenhetens arbete syftar till att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling genom att bland annat se till att lagar och regler följs. Miljöbalken (1998:808) är den lag som är viktigast för miljöarbetet och principerna om hushållning, kretslopp, försiktighet samt bästa teknik, plats och produktval är styrande för arbetet. Hallands regionala miljömål fungerar som en grund för vårt arbete för en hållbar utveckling.

På Miljövårdsenheten arbetar vi med:

 • Miljöpåverkan från exempelvis industrier, reningsverk, täkter (grustag, stenbrott, jordtäkt, torvtäkt), jordbruk samt hantering av avfall och kemiska produkter.
 • Hälsoskydd, skydd av vattentäkter, vattenverksamhet (t.ex. dammar) samt art- och biotopskydd.
 • Tillsyn, inventering och sanering av förorenade områden.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Mats Nilsson

I enheten för verksamhetsstöd ingår

 • arkiv- och diarium
 • ekonomi
 • juridik
 • HR
 • planering- och uppföljning
 • service

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Cecilia Engström

Den viktigaste uppgiften för enheten är att medverka till byggandet av ett hållbart samhälle. I detta ingår bland annat uppgifter inom klimat- och energiområdet, bebyggelseutvecklingen, ett levande kulturarv, arbete för att skapa ett säkrare och mer robust samhälle samt att skydda befolkningen vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med:

 • Plan- och bostadsfrågor.
 • Handlägger ärenden om olika stöd som bostadsstöd, solcellsstöd, radonbidrag och klimatklivet.
 • Medverkar till att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan samt sprider kunskap om planerings- och tillståndsfrågor för vindkraft.
 • Arbetar med klimatanpassningsfrågor.
 • Handlägger ärenden om bland annat fornlämningar, kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen.
 • Medverkar till att värdefulla kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningsmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas.
 • Förbereder och leder Länsstyrelsens arbete med samhällsskydd och krisberedskap. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap, och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
 • Organiserar och övar kärnenergiberedskapen i länet.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Lovisa Ljungberg

Utvecklingsenheten arbetar för en socialt hållbar utveckling genom insatser och samarbete med andra myndigheter och organisationer. Målen är ökad tvärsektoriell samverkan och kunskapsförmedling - ett par exempel är mellan stadsplanering och jämställdhet samt mellan folkhälsa och krisberedskap. 

Utvecklingsenheten arbetar med flera olika områden:

 • Regional tillväxt
 • folkhälsa och social omvårdnad
 • jämställdhet samt integration.
 • Enheten ansvarar också för länsstyrelsens övergripande kommunikationsverksamhet, och god kommunikationsförmåga och informationsperspektivet ska finnas med i all verksamhet.

Anmäl misskötsel av djur: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se eller 010-224 32 00 (måndag kl. 13-15, tisdag-fredag kl. 10-12)
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Madeleine Beckman

Veterinärenheten handlägger frågor inom följande områden:

 • Smittskydd och djursjukdomar
 • Djurskydd
 • Förprövning av djurstallar
 • Livsmedelshygien
 • In- och utförsel av djur och djurprodukter
 • Veterinärer verksamma i länet, officiella veterinärer

Filskick

Med Filskick kan du på ett enkelt, säkert och smidigt sätt skicka filer på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 

Upplysning om cookies

Filskick använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies.

Till dig utanför Länsstyrelsen

Om du inte är anställd på Länsstyrelsen måste du bli inbjuden för att skapa ett konto till Filskick. Detta får du enkelt genom att mejla din Länsstyrelse och be om en inbjudan till Filskick.

Skicka mapp

För att skicka en hel mapp måste du skapa ett så kallat "zip-arkiv". Högerklicka på mappen du vill skicka och välj "Skicka till komprimerad mapp". Då skapas en zip-fil med samma namn som mappen och ändelsen ".zip". Denna fil skickar du sedan med Filskick.

Övrig information

Skickade filer finns tillgängliga i Filskick i maximalt 35 dagar. När en fil laddas ned skickas automatiskt ett nedladdningskvitto så att du vet att din fil har kommit fram och laddats ned. Myndigheten ska registrera handlingar som kommer in skyndsamt.

https://filskick.lansstyrelsen.se/länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)