Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Projekt som handlar om åtgärder som minskar övergödningen kan få upp till 90 procent i statliga bidrag och övriga projekt kan erhålla högst 80 procent.

Det har kommit en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Utöver åtgärder som minskar övergödningen kan du också söka medel för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Övergödningsinsatser är det högst prioriterade området.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Mer detaljerad information finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Mer pengar finns att söka för 2020

Länsstyrelsen öppnar upp för nya ansökningar i Halland då det finns mer pengar att söka. Ansökningsperioden sträcker sig fram till och med 1 oktober 2020 och det går bra att söka under hela perioden. Vi behandlar ansökningarna löpande efter hand som de kommer in fram till sista ansökningsdag eller tills det att pengarna är slut. Vi uppmanar därför föreningar och kommuner att ansöka om nya vattenvårdsprojekt. Blanketter och mer information om ansökan finns längre ner på sidan.

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

Ovan ses en kort film på prototypmaskinen i projektet "Test av maskinellt upptag av tång och alger från grunda sandstränder i marin miljö", ett LOVA -projekt för Teknik och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun 2017-2020.

Vi har i år fattat beslut om att dela ut stödet till ett antal projekt som ska gynna tillståndet i våra vattendrag och havet:

  • Kungsbacka kommun har fått medel för att undersöka hur de kan minska påverkan från bräddningar. Bräddning på ledningsnät av orenat avloppsvatten sker vid tillfällen med extrem belastning av felkopplat dag-/dränvatten och inläckage i spillvattenledningar. Arbete med att minska tillskottsvatten har hög prioritet i Kungsbacka kommun och arbete pågår sedan 1990-talet. LOVA-projekt syftar till att minska belastningen på recipienten vid bräddningstillfällen genom att bygga en testanläggning i fält.
  • Falkenbergs kommun och Kungsbacka kommun har erhållit medel för att öka kunskapen om kommunens vattendrag. Det kan handla om hinder i vattendragen eller elfiske för att ta reda på vad som finns i vattendragen.
  • Ätrans vattenråd har erhållit medel för att restaurera Hjärtaredsån, ett biflöde till Högvadsån.
  • Två större strukturkalkningsprojekt har fått medel för att minska förlusten av fosfor till de halländska vattendragen och havet.
  • Falkenbergs kommun har fått medel för att genom kontroll och platsbesök ta fram en metod för att kvalitetssäkra att nyanlagda små avloppsanläggningar uppnår en god funktion.
  • Halmstads kommun har fått medel för att undersöka hur hydromorfologin i Sennan kan återställas genom att öka den vattenhållande förmågan i landskapet och därmed öka förutsättningarna för grundvattenbildning till Halmstads viktigaste grundvattenförekomst.

Så här ansöker du om LOVA-bidrag

Länsstyrelsen i Hallands län bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag i Halland. Sista ansökningsdag för ansökan om LOVA-bidrag är 1 oktober 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Du får gärna ringa och bolla idéer med oss. Vi välkomnar framförallt restaureringsprojekt som minskar övergödningen till vattendrag, sjöar och hav men alla former av projekt som gynnar hav och vattendrag är välkomna. De flesta projekt kan få upp till 80 % i bidrag. Föreningar som drivs utan vinstsyfte och kommuner är välkomna att söka.

Blanketter och anvisningar för ansökan och slutrapportering finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den utskrivna och underskrivna ansökningsblanketten skannar du in och skickar digitalt tillsammans med bilagorna. Vi behöver även ansökan i excelformat. Skicka allt till: halland@lansstyrelsen.se

Det här kan du inte få stöd för

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning. För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen.

På Havs- och vattenmyndighetens webb kan du läsa mer bidragetlänk till annan webbplats

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Kontakt

Elisabeth Thysell

Vattenvårdshandläggare