Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ändringar i Natura 2000-nätverket

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Hallands län är klart och går nu ut för synpunkter.

Den halländska utsjön lockar till sig fåglar. Under vintern söker sig sjöfågel hit. Särskilt återfinns stora anhopningar från Nidingen i norr nästan ner till i höjd med Halmstad i söder

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka eller övervintra. De mest betydelsefulla fågelområdena ska skyddas som Natura 2000-områden. Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av de marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. Kommissionen lyfter fram de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet och vill att Sverige ska bedöma om dessa områden bör skyddas. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsernas uppdrag

Tolv länsstyrelser har fått i regeringsuppdrag att ta reda på vilken betydelse länets marina IBA-områden har för fåglarna och att föreslå nya områden som på grund av vetenskaplig information om fågelförekomster och arternas behov bör ingå i Natura 2000-nätverket.

Länsstyrelsen ska också informera andra myndigheter, eventuella sakägare och intressenter om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs ska ha möjlighet att yttra sig och deras synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket i oktober 2022. Det är regeringen som beslutar vilka områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket.

Lämna synpunkter på förslaget

Vi vill gärna ha dina eventuella synpunkter. De ska lämnas skriftligen till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 30 september 2022. I skrivelsen ska diarienummer 511-5065-21 anges.

Frågor kan ställas till Länsstyrelsen. Se Kontakt nederst på sidan.

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsen Hallands län föreslår att det befintliga Natura 2000-området Lilla Middelgrund utvidgas. Länsstyrelsen föreslår vidare att Fladen, Morups bank samt Stora Middelgrund och Röde bank också pekas ut enligt fågeldirektivet. Dessa områden är redan Natura 2000-områden med stöd av habitatdirektivet.

Länk till förslaget Pdf, 3.4 MB.

Nedladdning av förslaget i shape-format Zip, 5.5 kB.

Kontakt