Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan 2022

Här presenteras förändringar för 2022 i Hallands regionala handlingsplan.

På denna sida presenterar vi de förändringar och tillägg som gäller för 2022 i den regionala handlingsplanen.

Vill du läsa grunddokumentet hittar du det här  Länk till annan webbplats.

Planerade utlysningar

Täckdikning, strukturkalkning, kalkfilterdiken

Vi planerar att utlysa stöd under 2022 för följande stöd

  • täckdikning
  • strukturkalkning
  • kalkfilterdiken
  • kalkfilterdiken i kombination med täckdikning.

Vildsvin

Vi planerar att utlysa stöd under 2022 för

  • investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument
  • samarbete för att skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvaltning.

Samverkan mellan organisationer, lantbrukare, markägare, arrendatorer, jaktlag med mera, som leder till ökad avskjutning av vildsvin, stärker landsbygdens näringsliv på många olika sätt. Avskjutningen ger tillgång till hållbar mat, den ger företag i livsmedelsbranschen tillgång på vildsvinsskött för till exempel råvaruförädling. Ökad avskjutning minskar dessutom skador på växande grödor vilket är positivt för jordbruksverksamhet varmed landsbygdens näringsliv stärks. Eftersom vildsvin både är ett problem och en naturresurs, prioriterar Halland samarbeten för att utnyttja resurser på bästa sätt. Fokus kommer i denna åtgärd att läggas på insatser som på olika sätt främjar samverkan mellan markägare och andra intressenter som leder till ökad avskjutning av vildsvin.

Ekologisk produktion och efterfrågan

Vi planerar att utlysa stöd under 2022 för

  • samarbete för att främja ekologisk produktion och efterfrågan.

Länsstyrelsen planerar att i första hand ha utlysning för regionala projekt under 2022 och i andra hand att genomföra projekt i egen regi.

Stödet är för samverkan mellan organisationer, producenter och myndigheter med flera, för att främja ekologisk produktion och efterfrågan – men inte med fokus primärproduktion. Det kan handla om att stimulera till ökad konsumtion av ekologiska livsmedel, hållbar mat, nya produkter och nya försäljningskanaler. För att nå upp till de statliga målen om 30 procent ekologisk areal till 2030, så behöver den ekologiska produktionen i Halland öka. En viktig åtgärd för att bidra till detta är insatser för att skapa ökad efterfrågan på ekologiska produkter.

Nya stödnivåer

Nya stödnivåer gäller för vissa ansökningar om stöd inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag som har kommit in från och med den 27 augusti 2021. De nya nivåerna är:

  • För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering (täckdikning) är stödnivån 30 procent av de stödberättigande utgifterna upp till högsta stödbelopp. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, lägsta stödbelopp blir då 30 000 kronor.
  • Stöd till strukturkalkning beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. Stödnivån är 40 procent, vilket innebär att stöd inte beviljas till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter, lägsta stödbelopp blir då 12 000 kronor.

Vildsvinsköttets väg till konsumentUrvalskriterierna används endast vid utlysningar

Nationella urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året

30

2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag

10

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster erbjuds i området

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning

10

4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet för investeringen.

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning

15

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen.

+1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen i någon grad

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver investeringen

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investering är mindre än 1

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är större än 1

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 %

10

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av Investeringen.

+5 poäng: Investeringen använder lokala naturresurser

25

Summa viktning


100
1. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden

Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter. Bestående innebär att arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även "egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. Ideellt arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-skattsedel räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen. För urvalskriteriet räknas enbart arbetstillfällen på landsbygden.

• 1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid.

• 3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget.

• 4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget.

• +1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året.

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid. En poäng ges om investeringen ger heltidssysselsättning för en person som tidigare har arbetat deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar per år.

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget. Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 procent av ett årsarbetstillfälle det vill säga minst 860 timmar. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare.

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget. Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på heltid eller halvtid. Med halvtid avses minst 50 procent av ett årsarbetstillfälle det vill säga minst 860 timmar. Berörda personer har inte varit anställda i företaget nyligen.

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året. Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete.

2. Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål

• +2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål.

• +2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen.

• +1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag.

+2 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla minst ett nationellt miljökvalitetsmål.

Två poäng ges till verksamheter som bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan till exempel gälla satsningar inom turismsektorn som bidrar till öppna betesmarker, gynnar kulturmiljön eller den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är företag som driver restauranger eller säljer mathantverk där råvaran är ekologisk, lokalt producerad eller säsongsanpassad. Lokalt producerat räknas som inom eget eller angränsande landskap. Företag som bedriver verksamheter inom energiproduktion och energieffektivisering är andra exempel på företag som är kvalificerade till poängen.

+2 poäng: Delar i investeringen ger extra bidrag till miljökvalitetsmålen. Två poäng ges till den som söker stöd om det ingår delar i investeringen som är bra för miljön. Det kan till exempel vara en investering där ett miljöcertifieringssystem ingår.

+1 poäng: Investeringen bidrar till ett extra energieffektivt företag. En poäng ges till de företag som med investeringen använder sig av energikällor eller teknik som gör företaget energieffektivt. Det kan till exempel vara investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner med fokus på energieffektivitet.

3. Investeringen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).

• +3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas och/eller att nya tjänster erbjuds i området.

• +2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning.

+3 poäng: Investeringen medför att ny produktion startas eller att nya tjänster erbjuds i området. Tre poäng ges till investeringar som medför nya verksamheter i området.

+2 poäng: Investeringen har en tydlig innovativ inriktning. Två ges till investeringar som har ett koncept som visar potential att utveckla branschen eller området i en positiv riktning.

4. Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen.

• +1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen.

• +2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare.

• +1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild.

• +1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning.

+1 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt kompetens finns för att genomföra investeringen.

En poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon har tillräcklig kompetens för att kunna genomföra och planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker har kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller inköpt.

+2 poäng: Den som söker stöd har erfarenhet av planerad verksamhet som anställd eller egen företagare. Två poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom företaget som gäller för den investering som företaget ska göra. Om företaget saknar kompetens är risken stor att investeringen inte kommer att ge förväntat resultat.

+1 poäng: Den som söker stöd har en tydlig och relevant målbild. En poäng ges om företaget har en tydlig och relevant målbild på både kort och lång sikt. Målbilden ska ge underlag för en bedömning om investeringen kommer att bli genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat resultat. Företagets kvaliteter och drivkrafter har här stor betydelse.

+1 poäng: Investeringen ingår i en samverkanslösning. En poäng ges om företaget samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda till mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning.

5. Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen

• +1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.

• +1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten, utöver investeringen.

• +1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än.

• +1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än.

• +1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent.

1 poäng: Utan stöd genomförs inte investeringen.

En poäng ges om investeringen inte genomförs alls utan stöd. I ansökan ska den som söker ha motiverat varför investeringen inte kommer att genomföras. Det kan till exempel vara att risken är för hög för att satsa själv eller att avkastningen är för dålig.

+1 poäng: Utan stöd förhindras den fortsatta utvecklingen av verksamheten, utöver investeringen. En poäng ges om den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten inte går att genomföra när den som söker inte får något investeringsstöd. Det kan till exempel vara om andra planerade investeringar kommer att påverkas negativt av att den här investeringen inte blir av.

Följande 3 poängsättningar räknas ut av IT-systemet

Det IT-system som används i handläggningen använder de uppgifter som finns i ansökan för att beräkna kassalikviditet, självfinansieringsgrad och soliditet. Dessa nyckeltal visar om företaget är i behov av stöd för att genomföra investeringen.

+1 poäng: Kassalikviditeten efter investeringen är mindre än 1. En ansträngd likviditet är problem för många företag som vill investera. Ett centralt mått är kassalikviditet. Om kassalikviditeten efter investeringen, utan investeringsstöd är mindre än 1 ges ett extra poäng.

+1 poäng: Självfinansieringsgraden är mindre än 1. Förmågan att finansiera investeringar med företagets egna pengar påverkar behovet av stöd. Poäng ges om investeringens storlek i förhållande till årets avskrivningar och resultat är större än 1.

+1 poäng: Soliditeten är mindre än 25 procent. Solida företag har goda möjligheter att finansiera investeringar utan statligt stöd. Om företaget har en soliditet enligt senaste bokslut på mindre än 25 procent ges en extra poäng. Då har vi tagit hänsyn till att tillgångarnas värde enligt bokslut sällan speglar tillgångarnas marknadsvärde.

6. Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen

Stöd ges till investeringar utifrån de behov och prioriteringar som finns i de regionala handlingsplanerna.

+5 poäng: Investering använder lokala naturresurser. Ansökningar som kommer in vid utlysningar inom vildsvinshantering får poäng om de bedöms svara upp mot målen formulerade i utlysningen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström