Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om vissa naturtyper samt växt- och djurarter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje land ansvarar för skyddet och vården av sina områden så att deras naturvärden bevaras. Arbetet med Natura 2000 styrs av EU:s habitat- och fågeldirektiv. Direktiven är en form av lagar.       

Natura 2000 i Hallands län

EU-kommissionen har godkänt 130 områden i Hallands län att ingå i Natura 2000. Av fågeldirektivets alla arter finns 47 i Hallands län. Sydlig kärrsnäppa och skärfläcka som häckar på våra betade strandängar samt pilgrimsfalk är några intressanta arter i Halland.

Av de 91 naturtyper i habitatdirektivet som finns i Sverige finns cirka 50 i Hallands län. Hedar, sanddyner, ädellövskogar och myrar är väl representerade i länet.

Av de 103 arterna i habitatdirektivet finns 14 i Hallands län. Laxen är ett exempel, en art som är beroende att vandringsvägarna är fria och att vattenkvaliteten är god i våra vattendrag. Laxen är en art, vars framtid vi i Hallands län har ett särskilt ansvar för.

Natura 2000 är det mest ambitiösa initiativet någonsin för att bevara Europas rika naturarv. Tack vare Natura 2000 kan alla EU-länderna samarbeta för att skydda våra mest värdefulla arter och livsmiljöer i hela deras naturliga utbredningsområde i Europa, utan hänsyn till nationsgränser. Omkring 25 000 områden har tagits med, vilket gör det till det hittills största nätverket av skyddade naturområden någonstans i världen.  

Man förknippar ofta naturskydd med strikt reglerade naturreservat där all mänsklig verksamhet systematiskt utesluts. För Natura 2000 använder man en helt annan strategi. Den bygger på ett fullständigt erkännande av att människa är en del av naturen och att idealet är ett samspel mellan människa och natur.  

Många Natura 2000-områden har fått sitt värde just genom det sätt på vilket de brukats fram till nu. I sådana fall måste man se till att verksamheten (till exempel extensivt jordbruk) kan fortsätta in i framtiden. Så även om nätverket kommer att omfatta en del strikt skyddade naturreservat där människans verksamhet begränsas för att skydda sällsynta växter, djur och livsmiljöer, kommer huvuddelen av Natura 2000-områdena att kunna brukas också i fortsättningen, med hänsyn tagen till de känsliga livsmiljöer och arter som finns där.  

På så sätt bidrar Natura 2000 till principen om en hållbar utveckling. Syftet är inte att stoppa ekonomisk verksamhet, utan att fastställa hur man kan bedriva sådan verksamhet och samtidigt skydda den biologiska mångfalden i Europa.  

Ur ”Natura 2000 – Europas natur är din” (publikation från Europeiska kommissionen)

Så här söker du tillstånd

Innan arbetet med ansökan påbörjas kan du kontakta Länsstyrelsen för en bedömning om projektet behöver tillstånd.

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd består sedan av två delar:

  1. ett samråd angående avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
  2. själva ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Samrådet syftar till att du ska samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, organisationer, allmänheten med flera.                         

En bra genomförd samrådsprocess underlättar och förenklar den kommande tillståndsprövningen genom att:

  • värdefulla synpunkter och upplysningar kommer fram i ett tidigt skede.
  • alla som berörs har tidigt fått relevant information och även fått möjlighet att komma till tals. 
  • miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) får den omfattning som behövs.  

Samrådsprocessen börjar med att du kallar till ett möte med Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Minst tre veckor innan mötet ska ett samrådsunderlag skickas in. Underlaget ska vara skriftligt och bland annat innehålla uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning. Dessutom ska du visa den förväntade påverkan på det aktuella Natura 2000-området.  

Följande uppgifter ska vara med i samrådsunderlaget:


Administrativa uppgifter

Sökandens namn, adress, telefon, E-post, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare, kontaktperson.

Var och vad? 
Skalenlig karta över området där planerad åtgärd markerats. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur berört område ser ut.

Hur, när och varför?
Beskriv omfattning/utformning, tidsplan och varför åtgärden ska genomföras.

Aktuella förhållanden
Berört Natura 2000-område. Berörs planer, tillstånd, andra riksintressen, strandskydd, biotopskydd, vattenskyddsområde etcetera?

Påverkan
Beskriv vilken påverkan på Natura 2000-området och dess naturvärden som förutses.

Försiktighetsåtgärder
Vad görs för att naturvärdena i Natura2000-området inte ska ta skada?

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
- diskussionsunderlag för utformning och inriktning av MKB:n.  

Samrådet avslutas med att Länsstyrelsen beslutar om den planerade verksamheten/åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

En ansökan om tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Utifrån samrådet gör Länsstyrelsen en bedömning av hur omfattande MKB:n behöver vara.                         

Ansökan med tillhörande MKB ska visa om det planerade projektet, ensamt eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter/åtgärder, kan skada utpekade livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet av de arter som Natura 2000-området ska skydda.

Följande uppgifter behöver vara med i ansökan om Natura 2000-tillstånd:

Administrativa uppgifter
Sökandens namn, adress, telefon, E-post, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare, kontaktperson, kommun.

Var och vad? 
Skalenlig karta över området där planerad åtgärd markerats. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur berört område ser ut.

Hur, när och varför?
Beskriv projektets omfattning/utformning, tidsplan och syfte.

Aktuella förhållanden
Berört Natura 2000-område. Berörs planer, tillstånd, andra riksintressen, strandskydd, biotopskydd, vattenskyddsområde etcetera?

Påverkan
Beskriv vilken påverkan på Natura 2000-området och dess naturvärden som förutses  

Försiktighetsåtgärder
Vad görs för att naturvärdena i Natura2000-området inte ska ta skada?

Samrådsredogörelse
Redovisa de yttranden som kommit fram under samrådet hur dessa har tagits hänsyn till.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Underskrift

Ansökan skickas till "Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad."

När ansökan och MKB lämnats in prövar länsstyrelsen ärendet. Vid prövningen bedöms om det planerade projektet kan skada de utpekade värdena eller innebära en betydande störning på dessa. Om prövningen visar att det inte är så, kan tillstånd medges. Annars överlämnas ärendet till Regeringen.

Bestämmelserna kring Natura 2000 finns i Miljöbalken (1998:808). Där regleras också förfarandet för samrådet och miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen i Halland svarar gärna på frågor och hjälper till med ansökningarna. Länsstyrelsen vill inte att all verksamhet stoppas bara för att det är ett Natura 2000-område.

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Halland

Varje Natura 2000-område har en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det finns för hot som kan påverka områdets naturvärden negativt. I mapparna nedan hittar du samtliga bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Halland.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laholms kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun
Falkenbergs kommun

Samtliga bevarandeplaner finns även att hitta i kartverktyget Skyddad natur, välj Natura 2000-områden i filtreringen. Vet du vad området heter kan du även använda sökfunktionen.

Kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)