Högt vattenstånd i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden

Fyll i ansökan nedan:


Ange namn på skyddat område som berörs
SÖKANDE
Uppgifter om sökanden: namn adress, telefonnummer, e-post m.m.

MEDSÖKANDE/UPPDRAGSGIVARE
Kontaktuppgifter till en eventuell medsökande eller uppdragsgivare

Fastighet/-er som berörs av åtgärden
Ange fastighetsbeteckning, kommun samt fastighetsägare för den fastighet som berörs av åtgärdenPLANERAD ÅTGÄRD/VERKSAMHET
Beskriv utförligt den planerade åtgärden/verksamheten och dess omfattning. Markera på karta.

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Beskriv utförligt naturmiljön på platsen. Bifoga gärna foton

Berörs något av följande
Berörs något av följandeBerörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken) ange i så fall riksintressen som området omfattas av
Berörs riksintressen (3 och/eller 4 kap. miljöbalken) ange i så fall riksintressen som området omfattas avSÄRSKILDA SKÄL DISPENS RESERVAT
Ange särskilda skäl för dispens. Dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl till varför åtgärden/verksamheten ska genomföras. Beskriv utförligt.

SÄRSKILDA SKÄL DISPENS STRANDSKYDD
Ange särskilda skäl för strandskyddsdispens om åtgärden även omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Särskilda skäl dispens strandskydd(dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl (dessa anges i 7 kap. 18 c§ miljöbalken) och om dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte) Fylls enbart i om strandskyddsområde berörs av åtgärden/verksamheten. Vid ansökan om strandskyddsdispens är denna punkt obligatorisk.
Särskilda skäl dispens strandskydd(dispens kan endast meddelas om det finns särskilda skäl (dessa anges i 7 kap. 18 c§ miljöbalken) och om dispensen är förenlig med förbudets/föreskriftens syfte) Fylls enbart i om strandskyddsområde berörs av åtgärden/verksamheten. Vid ansökan om strandskyddsdispens är denna punkt obligatorisk.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Beskriv utförligt vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att minimera påverkan på mark och vatten samt växt- och djurliv.

KOMPETENSATIONSÅTGÄRDER
Beskriv naturvårdsåtgärder som kan kompensera för ingreppet i naturmiljön.

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
Eventuella kompletterande uppgifter som ni anser att Länsstyrelsen behöver ta del av
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område:
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område:Till ansökan ska ritning och tydliga kartor bifogas * (obligatorisk)
Till ansökan ska ritning och tydliga kartor bifogas
BIFOGADE FILER
Överstiger det 10 Mb så går det inte att skicka iväg, Då får du bifoga filerna genom att kontakta halland@lansstyrelsen.se

Kontakt