Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. För att få dispens för en åtgärd som annars är förbjuden krävs det att:

 • du har särskilda skäl
 • det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet av området.

Vid vissa åtgärder kan du behöva söka tillstånd istället för dispens. Då behöver du inte ha några särskilda skäl men åtgärden får fortfarande inte strida mot syftet med skyddet. Länsstyrelsen kan därför besluta om, när och hur du får utföra din åtgärd.

Åtgärder som kan kräva dispens eller tillstånd

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna är:

 • att gräva och schakta på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att fälla eller beskära vissa träd
 • att arrangera idrottsevenemang.

Om du vill göra en åtgärd som har stor påverkan på ett Natura 2000-område måste du ansöka om ett särskilt tillstånd. Då gäller andra regler.

Så vet du om naturområdet är skyddat

Skyddade naturområden är oftast markerade i naturen, till exempel med skyltar och färgmarkeringar. Områden med strandskydd och biotopskydd är inte markerade men de är fortfarande skyddade och omfattas av regler.

Följande naturområden är skyddade:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • strandskyddsområden
 • natura 2000-områden
 • naturminnen
 • biotopskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden
 • vattenskyddsområden.

Det är kommunerna i Halland som har hand om tillsyn över fastställda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Dispenser gällande vattenskyddsområden söker du därför direkt hos kommunen.

Använd Naturvårdsverkets kartverktyg

Du kan få information om vilka naturområden som är skyddade med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg. Där kan du också läsa föreskrifter om vad du får och inte får göra i de olika områdena.

Kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Åtgärder utanför skyddade naturområden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något skyddat naturområde, kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att plantera skog på jordbruksmark måste du anmäla det till Länsstyrelsen minst åtta månader i förväg. Detta gäller för åker och betesmark. Undantag från anmälningsplikten gäller dock om området uppenbart har en väldigt liten betydelse för natur- eller kulturmiljön.

Anledningen till att det krävs en anmälan är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas.

Vi kan även ge råd om vilka möjligheter som finns om du väljer att fortsätta bruka marken som jordbruksmark.

Kontaktinformation till våra rådgivare

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

På sidan Åtgärd i naturmiljön hittar du mer information om samråd enligt miljöbalken

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

En anmälan om den förändrade användningen av marken ska göras senast åtta månader innan omvandlingen genomförs.

 1. Ladda ner och fyll i blanketten:
  Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion Pdf, 242.4 kB.
 2. Skicka din anmälan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Miljöbalken (kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket Länk till annan webbplats.

Som för alla andra typer av aktiviteter så är det reservatets föreskrifter som styr. Det finns sällan föreskrifter som reglerar fester eller liknande specifikt, men ibland finns det en som säger något i stil med att det är förbjudet att ”utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet”.

Vi har tyvärr exempel där man vid arrangemang har haft högtalare och liknande med sig och där man varit väldigt många gäster, vilket har uppfattats som störande av andra besökare. Det är alltid bäst att stämma av med reservatsförvaltarna, så kan vi lotsa vidare om vi bedömer att man behöver söka tillstånd för arrangemanget.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)