Markavvattning och diken

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall måste du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att göra åtgärder som ändrar markens vattenförhållande så att marken blir lämplig att använda för ett visst ändamål, och att effekterna av åtgärden kommer vara permanent.

Det kan dels vara åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, till exempel invallning. Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Syftet ska vara att permanent ändra markens lämpligt för något visst ändamål, till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt.

Att göra åtgärder för att tillfälligt ändra markens egenskaper, till exempel anlägga slamgrop i ett dike, räknas alltså inte som markavvattning. Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning räknas inte heller som markavvattning.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Om du vill göra en åtgärd som räknas som markavvattning måste du alltid först ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Det innebär att du också behöver ansöka om dispens från förbudet innan du gör någon åtgärd. Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du gör någon åtgärd.

I de kommuner där det är förbud mot markavvattning måste du alltså ansöka om både dispens och tillstånd. Ett beslut om dispens innebär inte automatisk att du får göra dina åtgärder för markavvattning. En beviljad dispens är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två ansökningar för dig.

Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas vanligtvis av Länsstyrelsen. I vissa fall kan prövningen göras av Mark- och miljödomstolen.

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • markavvattning i skogsmark
 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg.

Markavvattning i Halland

Dispens och tillstånd

Markavvattning kräver tillstånd enligt miljöbalken. För att skydda de få våtmarker som finns kvar gäller i bland annat Halland (utom Hylte kommun) även ett generellt förbud mot markavvattning. Våtmarker är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden samtidigt som de är viktiga kvävefällor och flödesutjämnare. Det innebär att det behövs såväl en dispens mot markavvattningsförbudet som ett tillstånd för själva verksamheten. Ofta söks både dispensen och tillståndet samtidigt, men det finns inget som hindrar att dispensfrågan avgörs först. För att kunna få dispens krävs dock att det finns särskilda skäl.

Ansökan

Inledningsvis bör den som vill utföra ny markavvattning samråda med länsstyrelsen. Om det är större eller komplicerade projekt, eller om det ställs ersättningsanspråk, blir det istället Mark- och miljödomstolen som prövar tillståndsfrågan som första instans. Dispensen kan prövas av länsstyrelsen eller av domstolen. Under det inledande samrådet med länsstyrelsen inför ansökan kan olika sådana praktiska frågor tas upp.

En ansökan om tillstånd till markavvattning kan behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. Undantag från detta krav gäller markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse. Ett markavvattningsärende bör därför alltid börja med att sökanden vänder sig till länsstyrelsen samt till enskilda som kan antas bli särskilt berörda för samråd i ett tidigt skede. Besked om MKB-krav lämnas av länsstyrelsen under detta samråd.

Ansökan om markavvattning i Halland

 1. Fyll i blanketten Ansökan om markavvattning PDFnoga.
 2. Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga. Läs igenom informationsbladet för detaljer och instruktionerPDF.
 3. Skicka blanketten med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.
 4. Betala in prövningsavgiften till Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning. Det är den sammanlagda längden på dikessträckningen för markavvattningen som avgör vilken avgift som kommer att debiteras sökanden.
  • Upp till 100 meter: 1 660 kr
  • 100-1000 meter: 2 900 kr
  • 1000-10 000 meter: 7 100 kr
  • Längre än 10 000 meter: 10 700 kr

  Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften har betalats in.

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Anmälan om rensning av dike i Halland

 1. Fyll i blanketten Anmälan om rensning av dike PDFnoga.
 2. Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga.
 3. Skicka den med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.

Naturliga vattendrag

Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Kontakt