Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 13 § i miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • markavvattning i skogsmark.

Markavvattning i Halland

Dispens och tillstånd

Markavvattning kräver tillstånd enligt miljöbalken. För att skydda de få våtmarker som finns kvar gäller i bland annat Halland (utom Hylte kommun) även ett generellt förbud mot markavvattning. Våtmarker är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden samtidigt som de är viktiga kvävefällor och flödesutjämnare. Det innebär att det behövs såväl en dispens mot markavvattningsförbudet som ett tillstånd för själva verksamheten. Ofta söks både dispensen och tillståndet samtidigt, men det finns inget som hindrar att dispensfrågan avgörs först. För att kunna få dispens krävs dock att det finns särskilda skäl.

Ansökan

Inledningsvis bör den som vill utföra ny markavvattning samråda med länsstyrelsen. Om det är större eller komplicerade projekt, eller om det ställs ersättningsanspråk, blir det istället Mark- och miljödomstolen som prövar tillståndsfrågan som första instans. Dispensen kan prövas av länsstyrelsen eller av domstolen. Under det inledande samrådet med länsstyrelsen inför ansökan kan olika sådana praktiska frågor tas upp.

En ansökan om tillstånd till markavvattning kan behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. Undantag från detta krav gäller markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse. Ett markavvattningsärende bör därför alltid börja med att sökanden vänder sig till länsstyrelsen samt till enskilda som kan antas bli särskilt berörda för samråd i ett tidigt skede. Besked om MKB-krav lämnas av länsstyrelsen under detta samråd.

Ansökan om markavvattning i Halland

 1. Fyll i blanketten Ansökan om markavvattning PDFnoga.
 2. Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga. Läs igenom informationsbladet för detaljer och instruktionerPDF.
 3. Skicka blanketten med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.
 4. Betala in prövningsavgiften till Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning. Det är den sammanlagda längden på dikessträckningen för markavvattningen som avgör vilken avgift som kommer att debiteras sökanden.
  • Upp till 100 meter: 1 660 kr
  • 100-1000 meter: 2 900 kr
  • 1000-10 000 meter: 7 100 kr
  • Längre än 10 000 meter: 10 700 kr

  Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften har betalats in.

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning. Markavvattning kräver alltid tillstånd. I vissa län är markavvattning förbjudet och du behöver därför också ansöka om dispens.

Ansökan om tillstånd gör du enligt 11 kapitlet 9 § i miljöbalken och eventuell ansökan om dispens gör du enligt 11 kapitlet 14 § i miljöbalken.

Anmälan om rensning av dike i Halland

 1. Fyll i blanketten Anmälan om rensning av dike PDFnoga.
 2. Beskriv tydligt vad du vill göra och hur du tänker gå till väga.
 3. Skicka den med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Naturliga vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning, rensas vanligtvis inte. Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)