Pågående och kommande arbete

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

I Hallands län pågår för tillfället både utredningsobjekt med statliga medel samt åtgärdsobjekt. De områden som utretts under året är Asklunds trävaru AB, Knäreds Galvano, Steninge Glasbruk samt Industrizink. Områden där åtgärdsförberedande undersökningar, åtgärder och efterkontroll pågått är Kvarteret Renen, Slöinge träförädling, Holmstvätt samt Tölö.

  • Kvarteret Renen i Varberg är det område som ligger högst upp på länets prioriteringslista. Området har delvis schacktsanerats samt behandlats med termiskinsitusanering. Området är unikt genom att man har använt sig av termisk sanering i kristallint berg ner till 50 meters djup. Den del som kvarstår i projektet är insitusaneringen av grundvattenplymen nerströms källområdet, vilken har detalj projekterades under året.
  • Under 2019 och 2020 utfördes schaktsanering vid ett förorenat område Tölö i Kungsbacka kommun. På platsen har bedrivits verksamhet med tillverkning av tak- och byggpapp med mera. Ett delansvarigt bolag har bekostat saneringen till 25 procent och resterande andel har bekostats med statliga bidragsmedel. Länsstyrelsen förelade det delansvariga bolaget om att betala in 25 procent av kostnaderna för saneringen till Länsstyrelsen, innan saneringsåtgärderna utfördes. En riskbedömning över kvarvarande föroreningar har lämnats in till Länsstyrelsen.
  • En termisk sanering förbereds på Holmstvätt i Harplinge. En kemtvätt som ligger centralt i samhället Harplinge. Här har detaljerade undersökningar utförts för att förbereda för den termiska saneringen.
  • Utredningsobjektet Steninge Glasbruk som ligger i ett för Halmstadborna mycket välbesökt område med strand och restaurangverksamhet är färdigt i utredningsskedet och ansökan har lämnats in för åtgärd.
  • Asklunds trävaru AB har utretts vidare och en komplett huvudstudie med en utdragen riskvärdering har utförts under året.
  • Halland är ett exploaterings län och mängder av planer hanteras i det dagliga arbetet på miljövårdsenheten. Ett av dessa områden är hamnutfyllnaden i Halmstad som genererat en mängd ärende under året
  • Förfrågningar från EBH-databasen har ökat väsentligt där många av frågorna är från konsulter eller privatpersoner som funderar på att köpa fastigheter.
  • Länsstyrelsen samt kommunerna bedriver tillsyn på förorenade områden i länet. Ett exempel på ett objekt som bedrivs tillsynsvägen av Länsstyrelsen är f.d. Hammargrens i Kungsbacka där provtagning för en förstudie utförts.
  • Ett område som prioriterats högt är försvarets anläggningar FMTS samt nyårsåsen i Halmstad där väldigt höga PFAS halter har konstaterats i jord-, yt- och grundvatten och påverkar ett flertal vattentäkter som försörjer Halmstad med vatten. Länsstyrelsen har inget tillsynsansvar här men har tagit på sig det regionala samordningsansvaret.

Länsstyrelsen jobbar med tillsynsvägledning gentemot kommunerna och har löpande kontakt med alla kommuner om olika typer av frågor.

Kommande arbete

De närmaste åren kommer Länsstyrelsen lägga mycket tid på de objekt som är i "Åtgärd", vilket troligen kommer vara cirka 5 objekt. Renen kommer vara aktiva åtminstone ett år till innan fasen går in i efterkontroll. Efterkontroller pågår vid Tölöprojektet. De nya objekten Steninge Glasbruk och Asklunds trävaru AB kommer troligen vara inne i en intensiv fas med mycket fokus på information. Likaså Holmstvätt i Harplinge bör snart befinna sig i den intensiva men spännande fasen av termiskinsitusanering.

Det är också viktigt att arbete läggs på att tillsammans med kommunerna få fram nya utredningsobjekt att söka utredningsmedel för. Detta arbete har redan påbörjats och kommer att fördjupas under det kommande året. Inför nästa år söks medel för ett nytt objekt i Kungsbacka, vilket troligen kommer att pågå under de närmsta åren. Det är också viktigt att det finns mindre mer lätthanterliga objekt i kombination med de större mer omfattande objekten som har en lång åtgärdstid.

En utbildning i att upprätta ansvarsutredning kommer att hållas av en extern jurist i Länsstyrelsens regi under hösten 2021, vilket vi hoppas på ska hjälpa kommunerna att komma framåt i sitt tillsynsarbete.

Exploateringstakten ser inte ut att minska i länet vilket genererar mycket arbete i planarbetet. Det stora trycket på efterfrågan av information från EBH-stödet ser också ut att var en arbetsuppgift på uppgång.

Ett par nya tillsynsobjekt, så som Hammargrens och Kapman AB, har drivits fram under året och de kommer troligen att uppta en del tid framöver tillsammans med de redan pågående tillsynsobjekten PFAS i Kistingeindustriområde samt järnverken.

Kontakt