Anmäl åtgärder och underrätta om upptäckta föroreningar

Du är oftast skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera, genomföra grävarbeten eller utföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Anmäl och underrätta till rätt tillsynsmyndighet

Du ska anmäla åtgärder och meddela om upptäckta föroreningar till den myndighet som ansvarar för tillsynen (tillsynsmyndighet). För förorenade områden är det nästan alltid kommunen eller Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. I vissa undantagsfall kan det också vara Försvarsinspektören för hälsa och miljö som är tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vilken som är tillsynsmyndighet kan kommunen oftast hänvisa dig rätt. 

Anmäl sanering, grävarbeten och andra åtgärder

Om du planerar att sanera ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det till tillsynsmyndigheten. Du är ofta också skyldig att anmäla om du planerar grävarbeten eller liknande vid en fastighet som du vet är förorenad.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Din anmälan ska ske i god tid, minst sex veckor innan planerad åtgärd. Har du ytterligare frågor kan du ta kontakt med din tillsynsmyndighet.

Vägledande dokument om skyldigheten att anmäla en åtgärd på EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Underrätta om du upptäcker förorening

Om en förorening upptäcks, till exempel vid ett grävarbete, ska du genast meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska meddela myndigheten.

Länsstyrelsen tar bara emot meddelanden om föroreningar som upptäcks på fastigheter där vi är tillsynsmyndighet.

Underrättelse om upptäckt förorening

Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss via e-tjänsten om du upptäcker en förorening. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Anmäl avhjälpande åtgärder av föroreningsskada

När du upptäcker en förorening eller planerar att genomföra en sanering, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten, som oftast är kommunen. Om kommunen hänvisar dig till Länsstyrelsen kan du använda dig av blanketten nedan för din anmälan om föroreningsskada.

Avgift
Om du som verksamhetsutövare inte betalar in en årlig avgift för miljöfarligverksamhet till Länsstyrelsen, så kan hanteringen av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) innebära en tillsynsavgift.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd av en föroreningsskada ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl avhjälpande åtgärder av föroreningsskada

  1. Fyll i blanketten:
    Anmälan om avhjälpande åtgärder med anledning av föroreningsskada Pdf, 258.4 kB.
  2. Skicka din anmälan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
    eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)