Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Klimatanpassning i städer

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Statens Geotekniska Institution (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Regional Kustsamverkan för Skåne och Halland - beskrivning september 2019PDF

Regional Kustsamverkans webbplatslänk till annan webbplats

SEA-RIMS - Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) driver ett forskningsprojekt, SEA-RIMS (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels), tillsammans med Statens Geotekniska Institution (SGI) som bland annat Länsstyrelsen i Hallands län deltar i. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället anpassar sig till stigande havsnivå på ett hållbart och etiskt sätt.

Projektet SEA-RIMS på KTH:s webbplatslänk till annan webbplats

CAMEL - Climate Adaptation by Managed Realignment

Statens Geotekniska Institution (SGI) driver tillsammans med Linköpings universitet forskningsprojektet Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL), som Länsstyrelsen i Hallands län är delaktig i. Projektet handlar om att undersöka hur planerad reträtt ska kunna genomföras.

Projektet CAMEL på SGI:s webbplatslänk till annan webbplats 

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten Framtidsklimat i Hallands län beskriver dagens och framtidens klimat i Halland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimat i Hallands länPDF

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de har tagits fram.

Klimatscenarier hos SMHIlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Hallands län tog år 2014 fram en regional handlingsplan för klimatanpassning på uppdrag av regeringen. Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt. Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Länsstyrelsens regionala handlingsplanPDF

Planering och byggande

 

Klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelsernaöppnas i nytt fönster

Checklista för klimatanpassning

Checklistan är framarbetad utifrån skriften Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna.öppnas i nytt fönster Även klimatanpassningsunderlag från andra myndigheter har legat till grund för checklistan.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Kulturarv och klimatförändringar

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått i ett projekt vars syfte var att studera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet.

Kulturarv för framtida generationerPDF

Bilaga Kulturarv för framtida generationerPDF

Stigande hav, översvämningar & skyfall

Klimatanalys för stigande av och åmynningar i Hallands län

WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län studerat den stigande havsnivåns påverkan på Hallands kust. Syftet med utredningen har varit att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat klimat.

Rapporten Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands länPDF

Klimatanpassning av Viskans avrinningsområde

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Klimatanpassning ViskanPDF

Fördjupat resultat ViskanPDF

Vägledning ViskanPDF

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - skyfall

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario skyfallPDF

Värmebölja

Rapport om värmebölja i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en rapport för att öka kunskaperna om värmebölja i länet genom att redovisa observerad och beräknad förekomst av värmebölja samt vad en värmebölja kan får för konsekvenser för länet. Rapporten vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, enskilda och andra aktörer i länet som riskerar att drabbas av konsekvenserna av en värmebölja. 

Rapporten Värmebölja i Halland länPDF

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - värmebölja

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassnings-samordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalysPDF

Ansvar vid översvämning riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Ansvar vid översvämningPDF

Kontakt