Halländsk webbinarserie

Sedan 2021 driver Länsstyrelsen i Hallands län en webbinarieserie på temat energi och klimat. Just nu genomförs höstens serie samtidigt som det pågår planering för en fortsättning under våren 2023. Kom gärna med förslag eller önskemål på ämnen eller föredragshållare. Informationen nedan uppdateras successivt. Det finns även information om redan genomförda webbinarier.

Syfte och målgrupp

Webbinarerna syftar till att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland.

Huvudsaklig målgrupp är tjänstemän hos länets kommuner och hos Region Halland. Webbinarierna är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet.

Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Webbinarier hösten 2022

Torsdagen den 24 november klockan 15–16

På detta webbinarium redovisar en kommunal inköpsenhet sitt arbete med att integrera klimat- och energiaspekter i upphandlingar av exempelvis transport- och entreprenadtjänster. Bland annat presenteras en Helsingsborgsmodell enligt vilken andra kommuner snabbt kan komma i gång med hållbara upphandlingar. Helsingborgs kommun har fem gånger utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i Aktuellt Hållbarhets kommunranking.

Medverkande:
Representant från inköpsenheten Helsingborgs kommun

Anmäl dig via Länsstyrelsen kalender

Tidigare webbinarier

Lokala initiativ för ökad flexibilitet i elsystemet

Datum: torsdag den 27 januari klockan 15.00-16.00.

Behovet av en mer flexibel elanvändning ökar när en allt större del av elproduktionen blir väderberoende. På detta webbinarium diskuteras olika tekniska och affärsmässiga lösningar som kan implementeras lokalt.

Medverkande
Lars Skoglund, vd Ntricity
Jens Nordberg, energihandelschef Varberg Energi

Mer information om föreläsningen i Länsstyrelsens kalender

Kommunala laddplaner

Datum: Måndag 28 februari klockan 15.00-16.00.

Hur kan kommuner, fastighetsbolag och elnätsbolag främja etablering av publik och icke-publik laddinfrastruktur? På detta webbinarium berättar Växjö kommun hur man tillsammans med flera verksamheter har samverkat för att ta fram en laddinfrastrukturplan för kommunen.

Medverkande
Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun

Mer information om "Kommunala laddplaner" i Länsstyrelsens kalender

Återvätning av övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd

Datum: Torsdagen den 31 mars klockan 15.00-16.00.

I vilken mån kan återvätning av övergiven jordbruksmark på torvjordar fungera som en lämplig klimatåtgärd i Halland? Webbinariet utgår från en regional analys "Övergivna mulljordar i Hallands län" Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. som genomfördes av Hushållningssällskapet hösten 2020.

Medverkande
Maria Henriksson, agronom Länsstyrelsen i Halland och tidigare Hushållningssällskapet

Anmäl dig till "Återvätning i övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd" i Länsstyrelsens kalender

Främja fastighetsnära bilpooler

Datum: Onsdagen den 27 april kl. 15-16

Hur kan kommuner och fastighetsbolag främja etablering av fastighetsnära bilpooler? Hur kan bilpooler kombineras med andra former av delad mobilitet? På detta webbinarium får du svar på frågorna av Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Medverkande
Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult Trivector Traffic

"Främja fastighetsnära bilpooler" i Länsstyrelsens kalender

Energi- och klimatläget i Halland 2022

Datum: Torsdagen den 25 augusti klockan 15–16

På detta webbinarium presenteras lokal och regional energi- och klimatstatistik från den då nypublicerade rapporten ”Energi- och klimatläget i Halland 2022”. Vidare förs en diskussion kring de halländska särdragen och kring de utmaningar som är särskilt angelägna att hantera lokalt och regionalt.

Medverkande:
Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Halland
Clara-Bella Bergman, strateg Region Halland

Energi- och klimatläget i Halland 2022 i Länsstyrelsens kalender

Takomläggning och solceller

Datum: Torsdagen den 15 september klockan 15–16

Om du ska lägga om eller renovera tak är det också rätt tidpunkt att fundera på solceller. Kan taket anpassas så att du får in fler solpaneler eller så att installationen blir snyggare? Kan du kanske ersätta takmaterialet med solceller? David Larsson från Solisten går igenom vad som är viktigt att tänka på och vilka typer av lösningar som finns på marknaden. David har deltagit i flera forskningsprojekt om takrenovering med solceller och utvecklar också egna monteringslösningar med sikte på att utnyttja solelpotentialen i miljonprogrammet.

Medverkande:
David Larsson, Solisten

Takomläggning och solceller i Länsstyrelsens kalender

Hållbar mobilitet i staden - vad säger forskningen?

Datum: Torsdagen den 27 oktober klockan 15–16

Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Medverkande:
Robert Klasson och Caroline Kristensson, energi- och klimatrådgivare Linköpings kommun, Sven-Ingvar Petersson, driftingenjör Halmstads kommun

Mer om föreläsningen i Länsstyrelsen kalender

Kommunala mål och handlingsplaner kring solenergi

Torsdagen den 27 oktober klockan 15–16
Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Medverkande:
Robert Klasson och Caroline Kristensson, energi- och klimatrådgivare Linköpings kommun, Sven-Ingvar Petersson, driftingenjör Halmstads kommun

Mer information i Länsstyrelsens kalender

Vägledning för publik laddinfrastruktur

Torsdagen den 10 november klockan 15–16

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram en vägledning för publik laddning Länk till annan webbplats.. Denna ska vara ett stöd i kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden kring placering av publika laddstationer. Materialet kan även användas för att ge kommunerna ett stöd kring olika parters roller och ansvar samt i övrigt i planprocesser och annat utvecklingsarbete.

Medverkande:
Sandra Johansson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Lokala representanter

Mer information i Länsstyrelsens kalender

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Medverkande
Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Hallands län.

Martin Gometz, energi- och klimathandläggare Länsstyrelsen i Hallands län.

Resepolicys och klimatväxling

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Medverkande
Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sven-Erik Bergström, hållbarhetspecialist Kungsbacka kommun.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter

Med klimatstyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Medverkande
Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Per Elvingson, miljöstrateg Örebro kommun.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Medverkande

Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg White arkitekter.

Charlotta Winkler, expert solenergiteknik WSP och industridoktorand Högskolan i Halmstad.

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Medverkande

Åsa Nyblom, miljösociolog och projektledare inom klimat och hållbara samhällssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet.
Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare inom hållbar omställning på KTH.

Kontakt