Halländsk webbinarserie

Sedan hösten 2021 driver Länsstyrelsen i Hallands län en webbinarieserie på temat energi och klimat. Nedan finns information om kommande och genomförda webbinarier.

Syfte och målgrupp

Webbinarerna syftar till att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland.

Huvudsaklig målgrupp är tjänstemän hos länets kommuner och hos Region Halland. Webbinarierna är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet.

Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Webbinarier våren 2022

Lokala initiativ för ökad flexibilitet i elsystemet

Datum: torsdag den 27 januari klockan 15.00-16.00.

Behovet av en mer flexibel elanvändning ökar när en allt större del av elproduktionen blir väderberoende. På detta webbinarium diskuteras olika tekniska och affärsmässiga lösningar som kan implementeras lokalt.

Medverkande
Lars Skoglund, vd Ntricity
Jens Nordberg, energihandelschef Varberg Energi

Anmäl dig till föreläsningen i Länsstyrelsens kalender

Kommunala laddplaner

Datum: Måndag 28 februari klockan 15.00-16.00.

Hur kan kommuner, fastighetsbolag och elnätsbolag främja etablering av publik och icke-publik laddinfrastruktur? På detta webbinarium berättar Växjö kommun hur man tillsammans med flera verksamheter har samverkat för att ta fram en laddinfrastrukturplan för kommunen.

Medverkande
Henrik Johansson, miljösamordnare Växjö kommun

Anmäl dig till "Kommunala laddplaner" i Länsstyrelsens kalender

Återvätning av övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd

Datum: Torsdagen den 31 mars klockan 15.00-16.00.

I vilken mån kan återvätning av övergiven jordbruksmark på torvjordar fungera som en lämplig klimatåtgärd i Halland? Webbinariet utgår från en regional analys "Övergivna mulljordar i Hallands län" Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. som genomfördes av Hushållningssällskapet hösten 2020.

Medverkande
Maria Henriksson, agronom Länsstyrelsen i Halland och tidigare Hushållningssällskapet

Anmäl dig till "Återvätning i övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd" i Länsstyrelsens kalender

Främja fastighetsnära bilpooler

Datum: onsdagen den 27 april kl. 15-16

Hur kan kommuner och fastighetsbolag främja etablering av fastighetsnära bilpooler? Hur kan bilpooler kombineras med andra former av delad mobilitet? På detta webbinarium får du svar på frågorna av Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Medverkande
Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult Trivector Traffic

Anmälan till "Främja fastighetsnära bilpooler" i Länsstyrelsens kalender

Programmet för våren fylls på löpande.

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Medverkande
Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Hallands län.

Martin Gometz, energi- och klimathandläggare Länsstyrelsen i Hallands län.

Resepolicys och klimatväxling

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Medverkande
Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sven-Erik Bergström, hållbarhetspecialist Kungsbacka kommun.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter

Med klimatstyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Medverkande
Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Per Elvingson, miljöstrateg Örebro kommun.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Medverkande

Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg White arkitekter.

Charlotta Winkler, expert solenergiteknik WSP och industridoktorand Högskolan i Halmstad.

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Medverkande

Åsa Nyblom, miljösociolog och projektledare inom klimat och hållbara samhällssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet.
Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare inom hållbar omställning på KTH.

Kontakt