Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Halländsk webbinarserie

Länsstyrelsen i Hallands län driver en webbinarieserie på temat energi och klimat. Kom gärna med förslag eller önskemål på ämnen eller föredragshållare.

Syfte och målgrupp

Webbinarerna syftar till att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland.

Huvudsaklig målgrupp är tjänstepersoner hos länets kommuner och hos Region Halland. Webbinarierna är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet.

Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Webbinarier våren 2023

Martin Ahrne från BioDriv Öst har mångårig erfarenhet från flera projekt kring arbete med omställning av transportsektorn. På detta webbinarium kommer han att diskutera vad som är på gång inom transportsektorn, exempelvis när det gäller nya EU-regler. Vidare kommer konkreta tips och operativa vägledningar till offentliga aktörer att presenteras, bland annat rörande upphandling samt kring insamling och redovisning av statistik.

Tisdagen den 28 februari kl. 15-16

Anmäl dig till föreläsningen

Medverkande:

Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst

Mer information om BioDriv Öst på nätverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Maria Ivansson från föreningen Klimatkommunerna berättar om hur lokal klimatomställning kan se ut, vilka fördelar på hälsa, näringsliv och trivsel den kan föra med sig.

Tisdagen den 21 mars 2023, klockan 15-16

Klimatkommunernas inspirations- och kunskaps­material ”13 uppgifter” är framtaget för att hjälpa kommunpolitiker och tjänstepersoner som har en drivande roll i den lokala omställningen att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut lokalt.

Anmäl dig till föreläsningen

Medverkande:

Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

Mer information om Klimatkommunerna på föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Paula Lenninger (doktorand) och Martin Wetterstedt (forskare) jobbar i två projekt relaterade till koldioxidbudgetar. Det ena projektet, som finansieras av Energimyndighetens samhällsvetenskapliga program MESAM, handlar om att studera koldioxidbudgeten som ett regionalt verktyg och om att förstå hur aspekter som rådighet och tid (behov av att agera snabbt) hanteras i Västerbotten, Östergötland och Västra Götaland. Det andra projektet, vilket är finansierat av Vinnova, berör kvantitativa färdplaner och en process för att förankra en färdplan demokratiskt. I det projektet ingår bland annat region Uppsala och Västra Götalandsregionen samt ett antal kommuner.

Onsdagen den 26 april klockan 15-16

Anmäl dig till föreläsningen

Medverkande:

Martin Wetterstedt (forskare) och Paula Lenninger (doktorand) vid Institutionen för Geovetenskaper – Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Om koldioxidbudgetar på mesam.se Länk till annan webbplats.

Om koldioxidbudgetar som ram för klimatomställning på vinniva.se Länk till annan webbplats.

Mikronät och energigemenskaper kan bidra till ökad nytta och ökad lönsamhet för egenproducerad solel. Eksta Bostads AB, Högskolan i Halmstad och WSP har genomfört ett pilotprojekt kring detta i Fjärås i Kungsbacka.

Tisdagen den 30 maj 2023, klockan 15-16

Inom projektet har även en affärsmodell tagits fram, med syfte att engagera hyresgäster att med ändrat beteende bidra till att optimera systemet i området.

Medverkande:

Christer Kilesjö, VD, Eksta Bostads AB

Charlotta Winkler, doktorand vid Högskolan i Halmstad och solenergiexpert på WSP

Anmäl dig till föreläsningen

Tidigare webbinarier

2023

Elektrifiering av tunga lastbilstransporter i Halland

Initiativet REEL samlar transportköpare, åkerier, elnätsbolag samt leverantörer av lastbilar och laddutrustning. På webbinaret presenterade projektledaren resultat från initiativet och förde en diskussion kring hur elektrifieringen av den halländska transportsektorn kan komma till stånd. På webbinariet medverkade även regionala aktörer med inspel.

2022

Lokala initiativ för ökad flexibilitet i elsystemet

Behovet av en mer flexibel elanvändning ökar när en allt större del av elproduktionen blir väderberoende. På detta webbinarium diskuteras olika tekniska och affärsmässiga lösningar som kan implementeras lokalt.

Kommunala laddplaner

Hur kan kommuner, fastighetsbolag och elnätsbolag främja etablering av publik och icke-publik laddinfrastruktur? På detta webbinarium berättar Växjö kommun hur man tillsammans med flera verksamheter har samverkat för att ta fram en laddinfrastrukturplan för kommunen.

Återvätning av övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd

I vilken mån kan återvätning av övergiven jordbruksmark på torvjordar fungera som en lämplig klimatåtgärd i Halland? Webbinariet utgår från en regional analys "Övergivna mulljordar i Hallands län" som genomfördes av Hushållningssällskapet hösten 2020.

Främja fastighetsnära bilpooler

Hur kan kommuner och fastighetsbolag främja etablering av fastighetsnära bilpooler? Hur kan bilpooler kombineras med andra former av delad mobilitet? På detta webbinarium får du svar på frågorna av Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Energi- och klimatläget i Halland 2022

På detta webbinarium presenteras lokal och regional energi- och klimatstatistik från den då nypublicerade rapporten ”Energi- och klimatläget i Halland 2022”. Vidare förs en diskussion kring de halländska särdragen och kring de utmaningar som är särskilt angelägna att hantera lokalt och regionalt.

Takomläggning och solceller

Om du ska lägga om eller renovera tak är det också rätt tidpunkt att fundera på solceller. Kan taket anpassas så att du får in fler solpaneler eller så att installationen blir snyggare? Kan du kanske ersätta takmaterialet med solceller? David Larsson från Solisten går igenom vad som är viktigt att tänka på och vilka typer av lösningar som finns på marknaden. David har deltagit i flera forskningsprojekt om takrenovering med solceller och utvecklar också egna monteringslösningar med sikte på att utnyttja solelpotentialen i miljonprogrammet.

Hållbar mobilitet i staden - vad säger forskningen?

Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Kommunala mål och handlingsplaner kring solenergi

Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Vägledning för publik laddinfrastruktur

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram en vägledning för publik laddning Länk till annan webbplats.. Denna ska vara ett stöd i kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden kring placering av publika laddstationer. Materialet kan även användas för att ge kommunerna ett stöd kring olika parters roller och ansvar samt i övrigt i planprocesser och annat utvecklingsarbete.

Klimatsmart upphandling – lärdomar från Helsingborgs kommun

På detta webbinarium redovisar en kommunal inköpsenhet sitt arbete med att integrera klimat- och energiaspekter i upphandlingar av exempelvis transport- och entreprenadtjänster. Bland annat presenteras en Helsingsborgsmodell enligt vilken andra kommuner snabbt kan komma i gång med hållbara upphandlingar. Helsingborgs kommun har fem gånger utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i Aktuellt Hållbarhets kommunranking.

2021

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Resepolicys och klimatväxling

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter

Med klimatstyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Kontakt