Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Om du avser att uppföra ett så kallat Attefallshus inom strandskyddat område, krävs strandskyddsdispens även om inte bygglov krävs. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen, beroende på var det kommer vara beläget. Du söker dispensen hos Länsstyrelsen om det är inom skyddat om området, exempelvis i ett naturreservat.

Sök i god tid

Det kan ta mellan tre och sex månader att få sitt beslut från Länsstyrelsen. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan. 

 

Så här ansöker du om dispens inom skyddade områden

Ska du göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd ansöker du hos Länsstyrelsen.

 1. Fyll i formuläret Ansökan om dispens inom skyddade områden 
  - se Tips för en komplett ansökan nedan.
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 3. Ansökningsavgiften är 4 600 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller strandskyddsdispens.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Upphävande av strandskydd vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.


Så här ansöker du om upphävande av strandskydd

 1. Fyll i blanketten Ansökan om upphävande av strandskydd Pdf, 293 kB, öppnas i nytt fönster..
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 3. Ansökan är kostnadsfri.

Här finns strandskyddet

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del planlagda områden. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Utvidgat strandskydd

300 meter strandskydd gäller:

 • Längs Hallands kust
 • Falkenbergs kommun: Fegen 
 • Varbergs kommun: Tolken
 • Kungsbacka kommun: Lygnern

200 meter strandskydd gäller:

 • Laholms kommun: Hjörneredssjöarna
 • Halmstads kommun: Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån
 • Hylte kommun: Bolmen, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen och Unnen 
 • Falkenbergs kommun: Kalvsjön, Mossjön, Svarten och större delen av Tjärnesjön
 • Varbergs kommun: Byasjön, Fävren, större delen av Mäsen, Stora Neten, norra delen av Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Stora Hornsjön, Svarten, Valasjön vid Åkulla, Valasjön vid Fävren och Yasjön
 • Kungsbacka kommun: Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön

Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Beslut kring strandskyddet samt kartor för respektive kommun finns sorterat nedan:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hyltes kommun
Kungsbackas kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun

Kommunen och Länsstyrelsen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till.                                             

När kommunen eller Länsstyrelsen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna har det ibland blivit en skada på allmänhetens möjlighet att vistas vid stranden och ibland har det skett skada på växt- och djurlivet.

Varför kontrollerar man att reglerna följs?
Om kommunen eller Länsstyrelsen inte kontrollerar, bedriver tillsyn, blir det lätt så att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekade dispens. Det är inte rättvist.

Hur kontrollerar ni att reglerna följs?
Ofta får tillsynsmyndigheten reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker tillsynsmyndigheten överträdelser när personal är på platsbesök.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?
Om tillsynsmyndigheten får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som gjort åtgärden kontaktas.

Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen eller Länsstyrelsen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Rätta till det som är fel
Om kommunen eller länsstyrelsen inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på myndighetens ställningstagande innan beslutet fattas. Det förekommer att tillsynsmyndigheten, efter förklaring från den eller de berörda personerna, avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det.

Vite – böter om du inte rättar till felet
Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp, som en bot. Du slipper betala vite om du följer tillsynsmyndighetens beslut och rättar till det som är fel.

Om du inte rättar till det som är fel ansöker Länsstyrelsen hos Miljödomstolen om att du betalar vitet. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet.

Kommunen eller Länsstyrelsen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Överträdelser är straffbara
Kommunen och Länsstyrelsen är skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Tillsynsmyndigheten kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)