Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När beslutar Länsstyrelsen om dispens?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Särskilda regler för jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver i vissa fall inte söka dispens. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Är åtgärden inom ett vattenområde?

Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Om strandskydd råder inom vattenområdet kan ansökan om strandskyddsdispens samprövas med en anmälan om vattenverksamhet.

Undantag från strandskyddsförbudet för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från strandskyddsförbudet för vissa så kallade kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad.

Beslutet handlar om komplementbyggnader, tillbyggnader och anläggningar på maximalt 15 kvadratmeter och exteriöra förändringar. Undantaget gäller bara om åtgärden sker inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare än 25 meter från strandkanten. Om du redan har en fastlagd tomtplatsavgränsning får du inte gå utanför denna.

En illustration som visar hur man får placera komplementbyggnader.

Ansök om strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om vi inte godkänner din ansökan.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du vill göra och varför.
 • Skicka med en karta där du tydligt ritat in var åtgärden ska göras, till exempel var huset ska byggas och vilka mått det ska ha.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik, om det finns strandskyddsdispens för dem eller vilket år de uppfördes.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens.

Sök i god tid

Det kan ta mellan tre och sex månader att få sitt beslut från Länsstyrelsen. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan. 

Ansökan om dispens inom skyddade områden

Ska du göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd ansöker du hos Länsstyrelsen.

 1. Fyll i formuläret Ansökan om dispens inom skyddade områden 
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 3. Ansökningsavgiften är 4 600 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller strandskyddsdispens.

Om du avser att uppföra ett så kallat attefallshus inom strandskyddat område, krävs strandskyddsdispens även om inte bygglov krävs. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen, beroende på var det kommer vara beläget. Du söker dispensen hos Länsstyrelsen om det är inom skyddat om området, exempelvis i ett naturreservat.

För att vi ska kunna ge dispens krävs: 

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det i stället Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Kommunen eller länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn på Miljösamverkan Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Här finns strandskyddet

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del planlagda områden. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Utvidgat strandskydd

300 meter strandskydd gäller:

 • Längs Hallands kust
 • Falkenbergs kommun: Fegen 
 • Varbergs kommun: Tolken
 • Kungsbacka kommun: Lygnern

200 meter strandskydd gäller:

 • Laholms kommun: Hjörneredssjöarna
 • Halmstads kommun: Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån
 • Hylte kommun: Bolmen, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen och Unnen 
 • Falkenbergs kommun: Kalvsjön, Mossjön, Svarten och större delen av Tjärnesjön
 • Varbergs kommun: Byasjön, Fävren, större delen av Mäsen, Stora Neten, norra delen av Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Stora Hornsjön, Svarten, Valasjön vid Åkulla, Valasjön vid Fävren och Yasjön
 • Kungsbacka kommun: Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön

Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Beslut kring strandskyddet samt kartor för respektive kommun finns nedan:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hyltes kommun
Kungsbackas kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun

Kommunen och Länsstyrelsen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till.                                             

När kommunen eller Länsstyrelsen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna har det ibland blivit en skada på allmänhetens möjlighet att vistas vid stranden och ibland har det skett skada på växt- och djurlivet.

Varför kontrollerar man att reglerna följs?
Om kommunen eller Länsstyrelsen inte kontrollerar, bedriver tillsyn, blir det lätt så att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekade dispens. Det är inte rättvist.

Hur kontrollerar ni att reglerna följs?
Ofta får tillsynsmyndigheten reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker tillsynsmyndigheten överträdelser när personal är på platsbesök.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?
Om tillsynsmyndigheten får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som gjort åtgärden kontaktas.

Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen eller Länsstyrelsen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Rätta till det som är fel
Om kommunen eller länsstyrelsen inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på myndighetens ställningstagande innan beslutet fattas. Det förekommer att tillsynsmyndigheten, efter förklaring från den eller de berörda personerna, avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det.

Vite – böter om du inte rättar till felet
Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp, som en bot. Du slipper betala vite om du följer tillsynsmyndighetens beslut och rättar till det som är fel.

Om du inte rättar till det som är fel ansöker Länsstyrelsen hos Miljödomstolen om att du betalar vitet. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet.

Kommunen eller Länsstyrelsen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Överträdelser är straffbara
Kommunen och Länsstyrelsen är skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Tillsynsmyndigheten kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Ansök om upphävande av strandskydd

Text

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)