Dispens och tillstånd övriga naturskydd

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat och naturminnen, samt områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du söka dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 3 700 kronor
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 300 kronor

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon
 • Olika former av jakt
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Så här ansöker du om dispens inom skyddade områden

Blanketten gäller för följande områden: Naturreservat, landskapsbildsskydd, djur-och växtskyddsområden (i Halland finns fågel- och sälskyddsområden), naturminnen samt strandskydd inom dessa områden.

 1. Fyll i blanketten Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden
  PDF
 2. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Utförliga instruktioner finns på sista sidan på blanketten.
 3. Skriv under och skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen i Hallands Län
  301 86 HALMSTAD 
 4. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är ansökningsavgiften för reservatsdispens 2 300 kronor och för strandskyddsdispens 3 700 kronor. Om ansökan avser både reservats- och strandskyddsdispens tas endast den högsta avgiften, 3 700 kronor ut. Sätt in avgiften in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698, handläggning av ärendet påbörjas när avgiften betalats in. Märk betalningen med fastighetsbeteckning alternativt reservatsnamn.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Länsstyrelsen har i vissa fall möjlighet att ge dispens från det generella biotopskyddet. Det gäller om den tänkta åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, samtidigt som biotopskyddets syfte fortfarande uppfylls. Jordbruksverket har ett beräkningsverktyg för att underlätta bedömningen.

Exempel på faktorer som är särskilt viktiga vid avgörandet:

 • hur många biotopelement, till exempel öppna diken, som finns kvar
 • total åkerareal på jordbruksenheten
 • genomsnittlig åkerstorlek
 • den aktuella åkerns avstånd till gårdscentrum, om jordbruksverksamheten utgör den huvudsakliga försörjningen.

Du som är lantbrukare kan använda beräkningsverktyget för att göra en preliminär bedömning av den åtgärd du vill göra.

Beräkningsverktyg för biotopskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här ansöker du om dispens från biotopskyddet

 1. Fyll i blanketten Ansökan om dispens från biotopskyddetPDF så noggrant du kan.
 2. Skriv under och skicka din ansökan till halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands Län, 301 86 HALMSTAD 
 3. Ansökningsavgiften är 2 300 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller biotopskyddsdispens.

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme
 • Att hantera kemikalier

Det är kommunerna i Halland som har hand om tillsyn över fastställda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Dispenser söks hos dem.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)