Verksamhet i natur

Vill du göra något som kan påverka naturen, miljön och bebyggelse i natur som är skyddad enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. Det innebär att om det du vill göra är förbjudet kan du ansöka om dispens för att få göra just den åtgärden ändå. Det som krävs är att du har särskilda skäl och att det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet.

För vissa verksamheter och åtgärder behöver du söka tillstånd istället för dispens. För att få tillstånd behöver du inte ha några särskilda skäl. Istället handlar det ofta om att Länsstyrelsen bestämmer när och hur du kan utföra din åtgärd så att den inte strider mot syftet med skyddet.

Om du vill göra åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-områden måste du ansöka om ett annat tillstånd, som har andra regler än det som nämns här ovan.

När behöver jag ansöka om dispens eller tillstånd?

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna:

 • att gräva och schakta både på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att arrangera idrottsevenemang
 • att fälla eller beskära vissa träd

Varje nationalpark, naturreservat, djur- och växtskyddsområde, lanskapsbildsskyddsområde och vattenskyddsområde har föreskrifter som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Föreskrifterna hittar du i kartverktyget Skyddad natur från Naturvårdsverket.

Skyddad natur där dispens eller tillstånd behövs

 • Nationalpark
 • Naturreservat
 • Strandskyddsområde
 • Natura 2000-område
 • Naturminne
 • Biotopskyddsområde
 • Djur- och växtskyddsområde
 • Landskapsbildsskyddsområde
 • Vattenskyddsområde

Hur vet jag om jag är berörd av någon typ av skyddad natur?

Skyddad natur är oftast markerad, till exempel med skyltar och färgmarkeringar.

Det finns också kartor över de här områdena i Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur.

Det är kommunerna i Halland som har hand om tillsyn över fastställda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Dispenser söks hos dem.

I kartverktyget hittar du även kartor över Natura 2000-områden och vattenskyddsområden.

Strandskyddsområden och generella biotopskyddsområden är allmänna skydd som gäller utan något särskilt beslut från en myndighet. Dessa områden är inte markerade i naturen.

Naturen utanför skyddade områden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något av de skyddade naturområden som räknas upp ovan kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att plantera skog på jordbruksmark måste du anmäla det till Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg. Detta gäller för åker och betesmark. Undantag från anmälningsplikten gäller dock om området uppenbart har en väldigt liten betydelse för natur- eller kulturmiljön.

Anledningen till att det krävs en anmälan är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas.

Vi kan även ge råd om vilka möjligheter som finns om du väljer att fortsätta bruka marken som jordbruksmark.

Kontaktinformation till våra rådgivare

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

På sidan Åtgärd i naturmiljö hittar du mer information om samråd enligt miljöbalken

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

En anmälan om den förändrade användningen av marken ska göras senast 8 månader innan omvandlingen genomförs.

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktionPDF
 2. Skicka in till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD

Miljöbalken (Kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvärdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Statens jordbruksverks föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket, 2006:17länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)