Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Anmäl viltskador i Halland

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur, eller en gröda skadad av fredade fågelarter, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. I båda fallen är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående så att en besiktningsman kan komma ut och besiktiga skadan.

Kontakt vid rovdjursangrepp

 1. Länsstyrelsens Rovdjurstelefon: 010-224 34 00
 2. Någon av Länsstyrelsens besiktningsmän
  Jonas Magnusson, Särö: 072-741 44 08
 3. Länsstyrelsen i Hallands växel: 010-224 30 00

Angrepp på tamdjur

Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga, för att besiktningsmannen ska ha möjlighet att göra en riktig bedömning av vad som inträffat:

 • Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande som hindrar andra från att äta av djuret.
 • Undvik att röra det döda djuret och undvik att trampa runt på platsen. Detta försvårar annars möjligheten för besiktningsmannen att finna spår på platsen och därmed även möjligheten för er att få ut ersättning för det dödade djuret.
 • Besiktningsmannen har med sig en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen (blankett finns lite längre ner på sidan). Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.
 • Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton för dessa kostnader.
 • Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.

Så ansöker du om ersättning för viltskador

Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF)

Ansökan om ersättning för viltskada på grödalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF)

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad 

Bidrag till att förebygga skada av vilt

Länsstyrelsen har även möjlighet att betala ut ersättning för utlägg som gjorts för att förebygga skada av fredat vilt. För att få denna ersättning bör Länsstyrelsen vara kontaktad i ett tidigt skede. Endast material och metoder som godkänts av Länsstyrelsen kan få ersättning. Markägarens problem med skador orsakade av fredat vilt måste även vara väl dokumenterat. Det krävs annars normalt att en fastighetsägare själv skyddar sin egendom.

Så ansöker du om bidrag för att förebygga viltskada

Ansökan om bidrag för att förebygga viltskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF)

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad 

Minimera eller förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur)länk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på grödalänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på hundarlänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på renarlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Sök tillstånd för skyddsjakt i Halland

Tillstånd kan meddelas:

 • av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
 • av hänsyn till flygsäkerheten,
 • för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
 • för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Så ansöker du om skyddsjakt

Ansökan om skyddsjakt (PDF)PDF

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad 

Krav på återrapportering

I tillstånd till skyddsjakt ställs vanligtvis krav på återrapportering av jaktens genomförande och resultat. Länsstyrelsen är vidare skyldig att årligen rapportera till Naturvårdsverket. Återrapporteringen är viktigt för att vi ska få erfarenhet av olika metoder samt vilka konsekvenser skyddsjakten har, dels på bestånden och dels på det som avses skyddas.

Ett förslag till blankett för återrapportering finns här nedan för nedladdning. Observera att det i ett enskilt beslut om skyddsjakt kan framgå ytterligare uppgifter som ska återrapporteras. Syftet är att vi hela tiden skall utveckla vår kunskap i hur vi lämpligast förebygger skador. Ange alltid beslutets diarienummer i er återrapportering.

Så återrapporterar du skyddsjakt

Blankett för återrapporteringPDF (PDF)

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad 

Tider och regler för vildsvinjakt i Halland

Antalet vildsvin i Halland kan variera snabbt. En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Jakttider för vildsvin

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april till och med den 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti till och med den 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

Fast belysning är tillåten men rörlig kräver tillstånd

Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Du kan söka tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill använda rörlig belysning eller mörkerriktmedel vid skyddsjakt på vildsvin som orsakar skada i odlingar.

Så ansöker du om tillstånd för att använda hjälpmedel

Ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvinPDF (PDF)

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Kontakt

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare

Maria Persson

Jakthandläggare

Gudrun Edh

Agronom och kontaktperson gällande viltskador på gröda