Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.

Arbetet med grön infrastruktur i Halland

I Halland pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan. För att den gröna infrastrukturen ska kunna bevaras och utvecklas i hela vårt landskap krävs det att ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas. Detta gäller i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Arbetet med grön infrastruktur betonar även grönområdenas vikt för människors friluftsliv och hälsa. En fungerande grön infrastruktur är något som berör oss alla som bor i ett område och den är även en tillgång för den lokala och regionala utvecklingen.

Att arbeta för grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete som kommer att vara under utveckling under lång tid framöver, och där alla berörda sektorer och aktörer behöver vara involverade. Ni är varmt välkomna att höra av er om ni är intresserade av att bidra i arbetet.

Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Hallands län, version 1

Nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Med nätverk avses de fysiska relationer och egenskaper som tillsammans ger förutsättningar för att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras, på land och i vatten, och naturen kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster. Grön infrastruktur är ofta tydligt kopplat till bruket av landskapet.

Naturens ekosystem levererar viktiga ekosystemtjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det kan handla om produkter som livsmedel, träråvara och syre i luften vi andas, eller tjänster som flödesutjämning, pollinering av grödor, vattenrening, rekreation och många fler. Ekosystemtjänster är grunden till vår välfärd och livskvalitet, men ändå tar vi dem ofta för givna.

En bibehållen biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Vid klimatförändring behöver vi motståndskraftiga (resilienta) ekosystem som kan anpassa sig till nya förutsättningar. För att minska sårbarheten måste vi upprätthålla en rik mångfald av arter och ekosystem. Ansvaret för detta ligger inte enbart på naturvården utan hos många aktörer inom privat och offentlig sektor. Det är här arbetet med grön infrastruktur kommer in.

Mänsklig nytta av biologisk mångfald. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, rening av vatten och luft, flödesutjämning, rekreation och produktion av råvaror som kan användas till mat. Ekosystemtjänster är grunden till vår välfärd och livskvalitet, men ändå tar vi dem ofta för givna.

Variationsrikedom bland levande organismer och ekosystem. Biologisk mångfald förutsätter ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arterna.

Kontakt

Sara Bergquist

Naturvårdsenheten