Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen beskriver pågående klimatanpassningsarbete samt vilka särskilda utmaningar som länet står inför med anledning av klimatförändringarna. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Länsstyrelserna fick år 2013 i uppgift att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet i länen. Utgångspunkten för arbetet skulle enligt uppdraget vara bedömningar om sårbarhet och behov av klimatanpassning.

Målet med handlingsplanen för Hallands län är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar. Det vill säga, minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt. Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet.

Följande frågor besvaras i handlingsplanen:
- Hur bedrivs klimatanpassningsarbetet i länet idag?
- Vad vill vi uppnå?
- Hur ska vi uppnå det?

Utmaningar

I handlingsplanen har ett antal utmaningar identifierats för länet, dvs effekter av klimatförändringar som länet har att hantera, nu och i framtiden. Utmaningarna är:
- Tvärsektoriell hantering av anpassningsfrågan
- Dagvattenhantering (skyfall) i nya och befintliga områden
- Kustområdena, stigande havsnivå och erosion
- Förändringar i grundvattenförhållanden
- Hantering av översvämningar vid vattendrag
- Beredskap för värmeböljor
- Jordbrukets anpassningsfrågor

Utifrån utmaningarna har åtgärder tagits fram som utgör aktiviteter eller insatser som behöver genomföras för att driva anpassningsarbetet framåt i länet.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands länPDF

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att samordna länens klimatanpassningsarbete och att stödja aktörer i länet genom att sammanställa och sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan. Nedan listas projekt som Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med inom uppdraget om klimatanpassning.

 Regional vattenförsörjningsplan

I samverkan med länets kommuner håller Länsstyrelsen på att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. 

Läs mer om regional vattenförsörjningsplan: 

Även om vi inte tänker på det varje gång vi startar diskmaskinen eller tvättar händerna så vet vi alla att vi är lyckligt lottade som har rent vatten direkt in i våra kök och badrum. Vi förstår att det vattnet kommer någonstans ifrån, men det är inte alltid vi tänker på det. Det måste vi börja göra.

I Halland finns det cirka 30 områden som är lämpliga som framtida kommunala dricksvattenresurser. Kommunen ansvarar för dricksvattenförsörjningen men de kan inte skydda den, det är allas ansvar. Vattnet som vi ska dricka påverkas av det vi gör med vår närhet. Inte bara det blåa vattnet som möter oss i sjöar och vattendrag, utan även det gröna vattnet som genom markens provesser finns nere i marken under våra fötter.

Länsstyrelsen i Halland önskar med den regionala vattenförsörjningsplanen för länet skapa förutsättningar för kommuner, länsstyrelser, politiker och andra myndigheter för att skydda Hallands dricksvattenresurser.

 Erosion

Länsstyrelsen i Hallands län ingår i ett flertal projekt som berör området erosion och översvämning:

S G I, KTH m fl driver projektet SEA-RIMSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

S G I, RISE; LiU och SMHI driver projektet CAMELlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Skåne tar fram ett verktygmed stöd från SMHI:
Manual för övervakning av sandstränder

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)