Smittskydd

Om du misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Som djurägare har du ansvar för smittskyddet på gården enligt de lagar, kontrollprogram och riktlinjer som finns.

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.

Anmälningsplikt för vissa djursjukdomar och smittämnen

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

En lista på alla epizootisjukdomar finns i Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar.

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomarlänk till annan webbplats

Förekomst av djursjukdomar i länet

Statistik över förekomst av djursjukdomar i länet och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomsstatistik på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du även på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Smittläge på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Kortfattad information om anmälda hästsjukdomar publiceras på Svensk travsports webbplats.

Smittinfo på Svensk travsports webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa voch rör sig allt närmare Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot överförs ofta smittan till vildsvin av människor som reser över landsgränser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

  • Släng eller lämna aldrig matavfall så att vilda djur eller tamgrisar kommer åt det.
  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från smittade länder. De kan innehålla virus!
  • Tänk på att rengöra kläder och utrustning om du besökt smittade länder och du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.
  • Rapportera sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, telefonnummer dagtid 018-67 40 00 eller jourtid 018- 67 40 01. Det går även bra att rapportera genom formuläret på:

rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats

Läs mer om afrikansk svinpest:

Afrikansk svinpest, Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest, SVA:s webbplats (Statens veterinärmedicinska anstalt)länk till annan webbplats

Anmäl misstänkt sjukdom

Du kan skicka din anmälan om misstänkt sjukdom till djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Använd Jordbruksverkets blanett eller skicka uppgifterna direkt i ditt e-postmeddelande,

Du kan även ringa Länsstyrelsens växel 010-224 30 00 vid misstanke om epizooti eller zoonos.

Vem ansvarar för smittskyddet?

När det gäller djur har Jordbruksverket det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen med länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Länsstyrelsen samarbetar med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Allvarliga utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar i länet, så kallade epizootier, samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter i bekämpningen och samordnar de lokala aktörerna. Vid större utbrott har Jordbruksverket möjlighet att delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Vi ansvarar också för att kontrollera att de beslut som fattas i arbetet för att bekämpa smittan följs.

Ersättning för extra kostnader

Om dina djur drabbas av salmonella kan du få ersättning från staten för djurvärde, sanering, produktionsbortfall och kostnader för särskilda åtgärder vid slakt. Du kan även få ersättning för andra smittsamma sjukdomar (regleras i epizootilagen). Läs mer om hur mycket du kan få i ersättning på Jordbruksverkets webbplats.

Ersättningar från staten på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Veterinärer och annan djurhälsopersonal

I länet finns ett antal djursjukhus, kliniker och mottagningar. Drygt 170 veterinärer och strax över 100 personer som tillhör övrig djurhälsopersonal är verksamma inom djurens hälso- och sjukvård i länet. 

Övrig djurhälsopersonal inbegriper legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare, godkända sjukgymnaster, godkända sjuksköterskor och godkända tandläkare. Förutom dessa har vi många djurvårdare på djursjukhus, kliniker och mottagningar.

Djurhälsopersonal ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kan läsa mer om Djurhälsopersonalens ansvar och skyldigheter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Det finns också en mängd föreskrifter meddelade med stöd av olika lagstiftningar som djurhälsopersonal är skyldiga att följa. En sammanställning av lagar, förordningar, föreskrifter och även vissa EU-bestämmelser finns i Veterinära författningshandboken länk till annan webbplats.

Hygienregler för alla djurhållare

Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.

Hantering av animaliskt avfall

För att förhindra smittspridning från animaliskt avfall, så kallade animaliska biprodukter, finns ett omfattande regelverk om hur det får användas och hur det ska hanteras. Du får till exempel inte mata grisar eller fåglar med matavfall som innehåller något som helst kött eller andra produkter från djur. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hantering av animaliskt avfall.

Foder och utfodring med animaliska biprodukter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen kontrollerar transporter av animaliskt biprodukter. För att transportera sådant material ska du vara registrerad hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets blankett för att registrera yrkesmässig transport av animaliska biprodukterlänk till annan webbplats

Hästpass

Som hästägare behöver du se till att din häst har pass. Alla hästar i EU oavsett ålder eller ras ska ha ett giltigt pass. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen och vi kan kräva att du skaffar ett pass åt din häst. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Passet ska säkerställa att läkemedelsrester och läkemedel inte hamnar i våra livsmedel och vara ett hjälpmedel för att begränsa spridning av smittsamma sjukdomar.

Det är avelsorganisationerna som utfärdar pass. Om hästen dör eller avlivas hemma ska du kontakta den avelsorganisation som har utfärdat passet för att få det makulerat.

Regler och hur du ansöker om hästpass hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Djurskydd i Halland

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Christa von Limburg-Stirum

Länsveterinär