Smittskydd

Om du misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Som djurägare har du ansvar för smittskyddet på gården enligt de lagar, kontrollprogram och riktlinjer som finns.

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.

Anmälningsplikt för vissa djursjukdomar och smittämnen

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

En lista på alla epizootisjukdomar finns i Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar.

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomarlänk till annan webbplats

Det finns även många andra smittsamma djursjukdomar. En del är anmälningspliktiga för veterinärer medan andra inte är anmälningspliktiga alls. Till exempel ska en veterinär anmäla misstanke om salmonella till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Förekomst av djursjukdomar i länet

Statistik över förekomst av djursjukdomar i länet och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomsstatistik på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du även på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Smittläge på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Kortfattad information om anmälda hästsjukdomar publiceras på Svensk travsports webbplats.

Smittinfo på Svensk travsports webbplatslänk till annan webbplats

Skicka din anmälan

Du kan skicka din anmälan om misstänkt sjukdom till djurskydd.halland@lansstyrelsen.se. Använd Jordbruksverkets blankett eller skicka uppgifterna direkt i ditt e-postmeddelande.

Du kan även ringa Länsstyrelsens växel 010-224 30 00 vid misstanke om epizooti eller zoonos.

Vem ansvarar för smittskyddet?

När det gäller djur har Jordbruksverket det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen med länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Länsstyrelsen samarbetar med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Allvarliga utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar i länet, så kallade epizootier, samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter i bekämpningen och samordnar de lokala aktörerna. Vid större utbrott har Jordbruksverket möjlighet att delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Vi ansvarar också för att kontrollera att de beslut som fattas i arbetet för att bekämpa smittan följs.

Ersättning för extra kostnader

Om dina djur drabbas av salmonella kan du få ersättning från staten för djurvärde, sanering, produktionsbortfall och kostnader för särskilda åtgärder vid slakt. Du kan även få ersättning för andra smittsamma sjukdomar (regleras i epizootilagen). Läs mer om hur mycket du kan få i ersättning på Jordbruksverkets webbplats.

Ersättningar från staten på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Veterinärer och annan djurhälsopersonal

I länet finns ett antal djursjukhus, kliniker och mottagningar. Drygt 170 veterinärer och strax över 100 personer som tillhör övrig djurhälsopersonal är verksamma inom djurens hälso- och sjukvård i länet. 

Övrig djurhälsopersonal inbegriper legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare, godkända sjukgymnaster, godkända sjuksköterskor och godkända tandläkare. Förutom dessa har vi många djurvårdare på djursjukhus, kliniker och mottagningar.

Djurhälsopersonal ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kan läsa mer om Djurhälsopersonalens ansvar och skyldigheter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Det finns också en mängd föreskrifter meddelade med stöd av olika lagstiftningar som djurhälsopersonal är skyldiga att följa. En sammanställning av lagar, förordningar, föreskrifter och även vissa EU-bestämmelser finns i Veterinära författningshandboken länk till annan webbplats.

Hygienregler för alla djurhållare

Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.

Kontakt

Djurskydd i Halland

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Viveca Eriksson

Länsveterinär