Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

 Vi har kurser och rådgivning om:

 • service på landsbygden
 • driva landsbygdsföretag
 • att sköta natur- och kulturmiljöer
 • biodling (länk går till Länsstyrelsen Västra Götaland som arrangerar dessa kurser)
 • klimat och energi
 • ekologisk produktion
 • Greppa Näringen
 • att använda kemiska växtskyddsmedel

Du som kan delta arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, ska starta eller utveckla annat företag på landsbygden. Även föreningar på landsbygden kan i flera fall delta.

Genom kurserna och rådgivningen kan du lära dig mer om hur ditt företag kan bidra med hållbarhet och en levande landsbygd samt hur dina miljöersättningar och investeringar gör miljönytta. I listningen Kommande händelser nedan ser du ett urval av kurser och rådgivningar. Samtliga arrangemang finns i kalendern.

Samtliga rådgivningar och kurser som vi anordnar hittar du i kalendern

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som
finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Utbildningsaktiviteter inom olika områden

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom att gå en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs.

Du hittar mer information om kurserna på sidan om växtnäring och växtskydd

Intresserad av ekologisk produktion? Bra! Det behövs nämligen fler som producerar ekologiskt. Efterfrågan på ekologiska produkter är stor, både i detaljhandeln och från storkök och restauranger. Allra helst ska maten också vara producerad i Sverige. Svekologiskt, det vill säga mat som producerats i Sverige på ekologiskt vis är därför mycket efterfrågad på marknaden. Undersökningar har också visat att i de flesta branscher förbättras ekonomin, om man lägger om till ekologiskt.

Vill du lära dig mer om hur man bedriver ekologisk produktion, är du välkommen att delta i kurser, studieresor och andra aktiviteter. I Länsstyrelsens kalender ser du vad som är på gång just nu.

Du är också välkommen att delta i en ”erfa-grupp”. En av våra erfa-grupper handlar om ekologisk odling av frukt och grönt, en om ekologisk mjölkproduktion och en om ekologisk växtodling. Deltagarna träffas några gånger om året, oftast tillsammans med en rådgivare, för att skapa nätverk, utbyta erfarenheter med varandra och få råd och tips.

Du som funderar på att börja med ekologisk produktion eller nyligen har lagt om, kan också få rådgivning om växtodling, trädgårdsodling, animalieproduktion ekonomi och byggnadsfrågor.

Rådgivarna hittar du i vår EkobroschyrPDF

Både rådgivningen och de flesta aktiviteter är avgiftsfria. Kostnaden betalas av landsbygdsprogrammet.

Den som bedriver certifierad ekologisk produktion kan få miljöersättning både till växtodlingen och till djurhållningen. Du kan vara certifierad antingen enligt EU:s regler eller enligt KRAV-reglerna.

Mål för ekologisk produktion i Halland

Länsstyrelsen har satt mål för ekologisk produktion i Halland. År 2020 ska det bedrivas certifierad ekologisk produktion på 20 procent av åkerarealen i Halland och 30 procent av dikorna ska finnas i certifierad ekologisk produktion. År 2017 var det drygt 10 procent av Hallands åkermark som hade ekologiskt certifierad produktion.

Här kan du läsa mer om Hallands eko-målPDF

Även regeringen har satt upp inriktningsmål för ekologisk produktion: År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken finnas inom certifierad ekologisk produktion och 60 procent av den offentliga livsmedelsproduktionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter.

Regeringens mål hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om ekologisk produktion finns att läsa hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Där kan du också beställa broschyrer och prenumerera på nyhetsbrev.


Du som sköter jordbruksmark får avgiftsfritt delta i utbildning och rådgivning där du lär dig mer om vad du kan göra för att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Detta gynnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

​Du kan få rådgivning på din gård inom följande områden:

 • skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av kulturlämningar och småbiotoper
 • markhistoria
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattig mark
 • skogsbete
 • lövtäkt/hamling
 • bränning
 • lieslåtter
 • höhantering
 • efterbete
 • svårtillgängliga platser

Du kan även få råd om hur du kan uppfylla kraven för miljöersättningarna och gårdsstödet. Du kan anmäla dig som intresserad av gratis rådgivning genom att höra av dig till Länsstyrelsen.

Vilken typ betesmark har du? Utförlig information finns hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket arbetar tillsammans med andra organisationer och företag inom lantbrukssektorn arbetar för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som riktar sig till lantbrukare. Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning om växtnäring, vattenfrågor, integrerad odling, utfodring, klimat och energi. Länsstyrelsen ordnar också kurser och andra aktiviteter om dessa frågor.

Målet med Greppa Näringen är att minska växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel samt även att minska lantbrukets klimatpåverkan och spara energi. På så sätt bidrar vi tillsammans till att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna uppnås.

Greppa Näringen vänder sig framför allt till lantbrukare med mer än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar åker. Innan du får rådgivning första gången ska du fylla i en anmälan till Greppa Näringen.

I Halland finns drygt mer än 20 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Kontaktuppgifter till rådgivarna hittar du härPDF

Du är också välkommen att delta i kurser och dylikt inom Greppa Näringen. Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender.

Mer information om Greppa Näringen finns på webbplatsen greppa.nulänk till annan webbplats


Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling och stöttning bland annat inom livsmedelshygien, marknadsföring på sociala medier, ledarskap, kommunikation och organisation med mera. Aktiviteterna riktar sig både till lantbruksföretagare som vill bredda sin verksamhet och andra landsbygdsbor som vill utveckla småföretagande och affärsmässighet. Entreprenörsutbildningar är också viktiga då de kan ge arbetstillfällen i bygden.

Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender

Kompetensutveckling och rådgivning som du kan anmäla dig till hela året:

Livsmedelssäkerhet grundkurs

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet är en endagsutbildning. Kostnad för dagen är 400 kr exkl. moms för material, diplom och mat under dagen.

Grundkursen i Livsmedelsäkerheterbjuds även som webbutbildning för dig som har svårt att komma loss till den lärarledda utbildning. Kostnad 400 kr exkl moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken

Tvådagarsutbildning. Kostnad: 1 200 kronor exkl moms för material, diplom och mat under dagarna.

HACCP i praktiken på din anläggning

Fyra timmars rådgivning ute på plats på din anläggning, med hjälp för att se att HACCP uppfylls. Kostnad för 4 timmar rådgivning på plats på anläggningen samt dokumentation är 1 760 kronor exklusive moms. 

Inbjudan och mer information kring Livsmedelssäkerhetskursen och HACCP PDF

Ledarskap, kommunikation och organisation

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning om ledarskap, kommunikation och organisation för dig som driver företag på den halländska landsbygden. Rådgivningen är inom nya jobb och den riktar sig till företag utanför primärproduktionen med färre än 50 anställda. Utbildningen erbjuds både som enskild rådgivning och grupprådgivning. Tid och plats enligt överenskommelse.

Marknadsföring på sociala medier

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning om marknadsföring på sociala medier för dig som driver företag på den halländska landsbygden. Rådgivningen är inom nya jobb och den riktar sig till företag utanför primärproduktionen med färre än 50 anställda. Utbildningen erbjuds både som enskild rådgivning och grupprådgivning. Tid och plats enligt överenskommelse.

Kurs i storytelling, berättarkonst

Länsstyrelsen erbjuder kurs i storytelling, berättarkonst, för dig som driver företag på den halländska landsbygden. Kursen ger dig grundkunskaper i berättarkonsten och vikten av att kunna sälja in sin ”produkt” eller ”tjänst”. Ida gör detta på ett intressant och roligt sätt och kursen varvas med teori, praktik och egna övningar.

Utbildning i att starta livsmedelverksamhet

Länsstyrelsen erbjuder kurs för dig som tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Inbjudan utbildning starta livsmedelsverksamhet 5 decemberPDF

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom kommersiell service till företagare och verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller andra servicepunkter på landsbygden.

Vi erbjuder nu rådgivning om hur du får en ”Säker butik”. Målet med rådgivningen är att du ska få en ökad kompetens i hur du kan utveckla din verksamhet inom lokal service på landsbygden.

Mer information om rådgivningen i inbjudan Hur får du en säker butik?PDF

Brev som Länsstyrelsen skickade till länets landsortsbutiker i februariPDF

Under 2019 kommer vi även att kunna erbjuda rådgivning inom matsvinn och energieffektivisering.

Du kan även vända dig direkt till landsbygdsenheten på Länsstyrelsen genom att skicka e-post till ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Vi vill ha levande och öppna landskap i Halland

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Halland är med i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker med fokus på nätverk, samverkan och nya metoder. Vi riktar oss främst till områden där det finns intresse för ängar och slåtter eller markerna riskerar att växa igen på grund av brist på betesdjur.

Anmäl intresse för din bygd att delta

Vi ordnar fältvandringar och nätverksträffar med fokus på samverkan kring skötsel av slåtterängar och naturbetesmarker. Här kan vi demonstrera olika skötselmetoder och maskiner. Vi kommer att prioritera marker med höga natur- och kulturvärden.

I Jordbruksverkets databas TUVA kan du se vilka marker som finns i din bygdlänk till annan webbplats

Problem med vildsvin, stängsling och reservmarker vid torka, är annat som du kan höra av dig om.


Vad är en äng?

En äng sköts med slåtter, är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts med lie eller slåtterbalk under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Inspiration, kunskap och samverkan om ängar

Länsstyrelsen vill underlätta kontakter mellan er som är intresserade av ängsmark. Vi vill bidra till att fler ängar sköts och sprida erfarenhet om skötsel av slåtterängar. Det återstår få slåtterängar idag jämfört med tidigare och därför är det viktigt att se till att skötseln av ängsmark fortsätter. Vi vill se till att fler får del av den kunskap om slåtterängar som många ängsskötare har. På så sätt kan vi säkra att ängarna sköts även framöver. Vi kan ordna kurser om skötsel med lie och visa hur en slåtterbalk fungerar. Din förening kanske vill ha hjälp med skötsel av ängen eller dela med sig av kunskap? Du kanske vill lära dig mer om ängar och slåtterarbete, letar efter en äng för att hjälpa till och träffa andra ängsskötare?

Kontakt:

Susanne Åhrén
E-post: susanne.ahren@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 33 76

Annica Lindén
E-post: annica.linden@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 32 92

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Länsstyrelsen kan ge dig råd och tips på hur du kan komma i kontakt för att förmedla ett utbyte.

Mer information på sidan betesförmedling

Funderar du på att restaurera betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina slåtterängar eller betesmarker? Vi på Länsstyrelsen kan ge dig gratis rådgivning.

Det krävs restaureringsinsatser för att vårt kulturarv och biologisk mångfald ska kunna leva kvar i landskapet. Vill du restaurera betesmark kan rådgivningen resultera i en restaureringsplan och möjlighet till stöd för restaurering eller engångsröjning.

Mer om stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

För att hålla lantbruket livskraftigt spelar företagsekonomi och EU-stöden en viktig roll. Vi kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla stödreglerna.

Du hittar våra kommande aktiviteter i kalendern på webben

Anmäl dig till Länsstyrelsens nyhetsbrev för Hallands landsbygd där du också får info om saker som är på gånglänk till annan webbplats

Kontakt:

Susanne Åhrén
E-post: susanne.ahren@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 33 76

Annica Lindén
E-post: annica.linden@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 32 92

Prenumerera på nyheter och information

Välkommen att prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev för Hallands landsbygd. Här kan du läsa om aktuella kurser och annat som är på gång inom lantbruk och landsbygd i Halland. Prenumerationen är kostnadsfri.

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och rådgivning finansieras via Landsbygdsprogrammet

Rådgivning, kurser, information och demonstration är projekt inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras av svenska staten och EU.

Här finns genomförda och pågående projekt hos Länsstyrelsen i Hallands länPDF

Inom projekten gör vi upphandlingar och utlysningar gällande rådgivning och utbildning

Länsstyrelsens upphandlingar och utlysningar inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Barbro Kindt

Landsbygdsenheten

Susanne Åhrén

Landsbygdsenheten

Ingvor Johansson

Landsbygdsenheten