Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor och arbetar utifrån en internationell strategi för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Arbetet i Halland

Dagens problem är komplexa därför krävs det en helhetssyn kring lösningar på samhälleliga problem. Arbetet för jämställdhet kräver ett samlat angreppssätt, där flera viktiga perspektiv beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer.

Strategi för ett jämställt Halland 2017–2020 bygger på och hanterar denna komplexitet och regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen, regeringens mål för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och formulerar strategiska insatser för att säkerställa framgångar i arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Att jobba med jämställdhet är en del av hållbarhetsarbetet. Vill du eller jobbar du redan med jämställdhet? Bli då en del av ett Hållbart Halland. Genom att ansluta dig till hallbarthalland.se får du stöd i arbetet för jämställdhet och social hållbarhet och tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som jobbar med hållbarhet.

www.hallbarthalland.se
länk till annan webbplats

Kontakt