Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Halland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimatet i Halland.PDF

Länsstyrelsen i Hallands län tog år 2014 fram en regional handlingsplan för klimatanpassning på uppdrag av regeringen. Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt. Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Länsstyrelsens regionala handlingsplanPDF

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Statens Geotekniska Institution (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Förslag till Regional KustsamverkanPDF

Manual för övervakning av sandstränder

Under 2018 arbetade Länsstyrelsen Skåne med att ta fram en manual för övervakning av sandstränder, med syftet att presentera standardiserade metoder för kontinuerlig övervakning av sandstränder för att höja kunskapen och förståelsen av hur sand rör sig längs kusten. Som en del av arbetet kommer även en drönarskanning genomföras över ett referensområde. Mer information om detta projekt kommer under 2019. Länsstyrelsen i Hallands län deltar i projektet.

SEA-RIMS - Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) driver ett forskningsprojekt, SEA-RIMS (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels), tillsammans med Statens Geotekniska Institution (SGI) som bland annat Länsstyrelsen i Hallands län deltar i. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället anpassar sig till stigande havsnivå på ett hållbart och etiskt sätt.

Projektet SEA-RIMS på KTH:s webbplatslänk till annan webbplats

CAMEL - Climate Adaptation by Managed Realignment

Statens Geotekniska Institution (SGI) driver tillsammans med Linköpings universitet forskningsprojektet Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL), som Länsstyrelsen i Hallands län är delaktig i. Projektet handlar om att undersöka hur planerad reträtt ska kunna genomföras.

Projektet CAMEL på SGI:s webbplatslänk till annan webbplats 

Kontakt

Frida Sundh

Klimatanpassningssamordnare

Patrik Ekheimer

Energi- och klimatsamordnare