Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall, och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.

Vi arbetar utifrån följande synsätt:

 1. Förebygg uppkomst av avfall.
 2. Sträva efter att återanvända och återvinna.
 3. Ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

Länsstyrelsen har en e-tjänst där man både ansöker och anmäler transport av farligt gods.

Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

 • återvinningsverksamheter
 • komposteringsanläggningar
 • deponier.

Transport av avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport av avfall respektive farligt avfall.

Dumpning av avfall

Länsstyrelsen prövar en del dispenser för dumpning av avfall såsom muddermassor och snö.

Tillsyn av avfallshantering

Länsstyrelsen och kommuner delar tillsynen över avfallsverksamheter. Vill du vill veta mer om tillsynsansvaret för en särskild anläggning ska du kontakta Länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger eller kommunen.

Tillsynen av deponierna i Halland är delegerad till kommunerna förutom då det gäller Borabo deponi i Hylte kommun, där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har även tillsyn över Ringhalsverkets och Södra Cells deponier i Varbergs kommun.

Länsstyrelsen i Hallands län har även tillsynsansvar över Stena Recycling AB (Halmstad, Oljevägen), Ragn-Sells AB, Kristinehedsverket, Stora Enso Hylte AB, Kuskatorpet och Lahalls kraftverk.

Gränsöverskridande transporter

Fem länsstyrelser i Sverige har tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter.

 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Skåne

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)