Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Inbjudan att lämna anbud för arkeologisk undersökning i Halland

Inbjudan att lämna anbud för arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning del av fornlämning RAÄ Varberg 60:1/L1996:4537 och Raä 62:1/L1996:4154, Getakärr 3:1, 3:121 och 7:2, i samband med byggnation av ny järnvägsstation i Varbergs stad och kommun, Hallands län.

Undersökningen utförs med anledning att Trafikverket har ansökt om tillstånd till ingrepp i fornlämning för att sänka ned järnvägen under marknivå och bygga ny järnvägsstation inom ramen för projektet Varbergstunneln. Därvid berörs stranden med eventuellt hamnläge nedanför den medeltida staden/tätorten Getakärr/Gamla Varberg (Raä Varberg 60:1), samt den yttersta nordvästra delen av 1600-tals staden Varberg (Raä Varberg 62:1).

På grund av svårigheter att genomföra tillräckligt omfattande förundersökningar är kunskapen om de arkeologiska förhållandena ofullständig. Därför ska de arkeologiska undersökningarna utföras som schaktningsövervakning.

Upphandlingsform:

Kulturrådets författningssamling, 19 till 22 §§ KRFS 2017:1, samt Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen, Uppdragsarkeologi, Förfrågningsunderlag och undersökningsplan, Direktval eller anbudsförfarande 3.5, reglerar upphandlingsform. Anbudsförfarande krävs då kostnaderna för undersökningen bedöms överstiga 20 pbb (prisbasbelopp).

Referens/Dnr: 431-8327-18

Sista anbudsdag: Anbudet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 2019-05-10.

Handlingar

Förfrågningsunderlag med totalt 6 bilagor; 1) 2 st kartor och ortofoto, 2) Rapport över arkeologisk utredning Steg 1 år 2014, 3) Rapport över arkeologisk förundersökning år 2018, 4) Undersökningsplanmall, 5) Kostnadsberäkningsmall, samt 6) digitalt material i form av fyra (4 st) shape-filer från 2018 års begränsade arkeologiska förundersökning.

Förfrågningsunderlag, bilaga nr 4 undersökningsplanmall, bilaga nr 5 kostnadsberäkningsmall och bilaga nr 6 med shape-filer (totalt 4 st) kan rekvireras från Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten, Kulturmiljöfunktionen genom antikvarie Bo Strömberg eller antikvarie Jenny Nord. Bilaga 1–3 med kartor och rapporter finns för nedladdning längre ner på sidan.

Frågor om upphandlingen

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligt till Länsstyrelsen eller till bo.stromberg@lansstyrelsen.se, alternativt jenny.nord@lansstyrelsen.se. Frågor och svar meddelas här på Länsstyrelsens webb samt skriftligen genom e-post till alla anbudsgivare som anmält intresse att lämna anbud och rekvirerat förfrågningsunderlag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1a Karta.pdf 438.5 kB 2019-03-28 09.24
Bilaga 1b Karta.pdf 449.8 kB 2019-03-28 09.24
Bilaga 1c Ortofoto.pdf 1.6 MB 2019-03-28 09.24
Bilaga 2 AU Steg 1 Varbergstunneln.pdf 5.7 MB 2019-03-28 09.24
Bilaga 3 Rapport FU stationsomr.pdf 24 MB 2019-03-28 09.24

Kontakt