Vilt och rovdjur

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • Viltförvaltningen inom länet
  • Skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • Licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
  • Den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 33 2019-08-29.pdf 4 MB 2019-09-18 09.26
Protokoll nr 32 2019-04-05.pdf 2.1 MB 2019-05-14 10.54
Protokoll nr 31 2018-11-30.pdf 1.5 MB 2019-04-02 15.43
Protokoll nr 30 2018-08-31.pdf 2.1 MB 2018-10-11 15.33
Protokoll nr 29 2018-04-13.pdf 1.5 MB 2018-06-19 13.05
Protokoll nr 28 2017-11-30.pdf 4.5 MB 2018-09-26 13.15
Protokoll nr 27 2017-09-01.pdf 8.3 MB 2018-04-17 11.27
Protokoll nr 26 2017-06-14.pdf 2.8 MB 2018-04-17 11.27

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Länsstyrelsen Ordförande - Lena Sommestad
Politiken - Elisabeth Babic (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (L)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Pontus Remdahl
Jakt och Viltvårdsintresset - Stefan Nilsson
Naturvårdsintresset 1 - Anders Wirdheim
Naturvårdsintresset 2 - Frida Nettelbladt
Friluftsintresset - Johan Cederbrink
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Lokalt näringsliv och turism - Jonas Olsson
Skogsnäringen ordinarie - Ulf Johansson
Natur- och ekoturismföretagen - Maria Possfelt
Yrkesfisket - Anders Fabricius

Ersättare

Politiken - Bo Gunnar Åkesson (M)
Politiken - Ingegerd Torhall (L)
Politiken - Therese Stoltz (S)
Politiken - Ove Gustavsson (S)
Politiken - Henrik Arnesson (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Mathilda Clusén Wingårdh
Naturvårdsintresset 1 - Irene Hofstedt
Naturvårdsintresset 2 - Anders Tullander
Friluftsintresset - Arne Andersson
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Lokalt näringsliv och turism - Vakant
Skogsnäringen - Mikael Holmgren
Natur- och ekoturismföretagen - Vakant
Yrkesfisket - Nils Ekvall

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Projektet Vild och bortskämd

Kontakt

Maria Persson

Jakthandläggare

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare