Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse

Glesbygdsområden i Halland

I Halland krävs förvärvstillstånd i följande glesbygdsområden.

 • Hylte kommun: Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra
  Unnaryd och Jälluntofta församlingar.
 • Laholms kommun: Hishult och Knäreds församlingar.
 • Falkenbergs kommun: Gällareds, Krogsereds, Gunnarps,
  Fagereds, Källsjö och Älvsereds församlingar.

För juridiska personer (bolag med flera) krävs alltid tillstånd utom då förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo och fastigheten inte ligger i ett glesbygdsområde.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Avgiften betalas in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698 då ansökan lämnas in. I meddelandet skriver du förvärvstillstånd och fastighetens namn och betäckning.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad.

Du kan också skicka in din ansökan med e-post till halland@lansstyrelsen.se

Handlingar som ska skickas med ansökan

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen:

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), till exempel köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare
  undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (kopia) då dödsbo är överlåtare. För
  juridiska personers förvärv måste firmatecknare och bolagets verksamhet framgå.
 • Registreringsbevis och bolagsordning eller motsvarande ska
  därför bifogas.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt

Ingvor Johansson

Landsbygdsenheten