Mäns våld mot kvinnor

Arbetar din organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Regional strategi

Halland har tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den finns Hallands utmaningar beskrivna.

Särskilda utmaningar i Hallands län:

 • Belastning inom Socialtjänst och skola 
 • Personalomsättning inom offentliga sektorn 
 • Polisens tillgänglighet 
 • Olika förutsättningar mellan länets kommuner 
 • Svårigheter att få generell statistik 
 • Avsaknad av evidensbaserade metoder 
 • Bostadsbrist 
 • Avsaknad av adekvata insatser i form av skyddade boenden för utsatta grupper

En regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnorPDF

Hallands handlingsplan - Att förebygga och bekämpa våld i nära relationerPDF

Våld och förtryck i hederns namn

Länsstyrelsen i Halland har i uppdrag att förmedla utvecklingsmedel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn. Regeringen har avsatt medel till Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka våld och förtryck i hederns namn.

Länsstyrelsen i Hallands län har tilldelats totalt 250 000 kronor för detta ändamål under 2018.

Ansök om utvecklingsmedel

Så här ansöker du om utvecklingsmedel för våld och förtryck i hederns namn:

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om projektmedel för hedersrelaterat våldPDF
 2. Skicka in blanketten till: halland@lansstyrelsen.se
 3. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen senast den 11 juni 2018
 4. Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera.

Rekvirera vid beviljat utvecklingsmedel

Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera. Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten:
  Rekvirera beviljat utvecklingsmedelPDF
 2. Skicka in blanketten till:
  Länsstyrelsen i Halland län
  Att: Sigun Lilja
  Utvecklingsenheten
  301 86 Halmstad
 • Kommuner
 • myndigheter
 • organisationer
 • stiftelser

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Verksamheten ska i möjligaste mån samordnas med det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. För 2018 ska insatser/projekt med följande inriktning prioriteras:  

 • Utbildning för personal inom berörda verksamheter
 • Utveckling och integrering av arbetet i aktörernas ordinarie verksamheter
 • Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå
 • Insatser för att öka kunskapen och medvetandet om frågorna 
 • Insatser som fångar upp aktivt deltagande och organiserar dem som riskerar att utsättas för hot och våld
 • Insatser som syftar till att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
 • Insatser som stimulerar till bildande av nätverk inom verksamheter för dem som kommer i kontakt med målgruppen
 • Särskild prioritet ska ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning 

Dessa riktlinjer gäller även för stöd till insatser där HBT-personer (homo- och bisexuella av båda könen samt transpersoner) utgör målgrupp

 • Ansökan ska avse en period på 12 månader med start senast i november 2018. 
 • Ansökan ska vara förankrad i ansvarig politisk nämnd, förenings-/organisationsstyrelse eller motsvarande.
 • Av ansökan ska det framgå: syfte med insatsen, tidplan för insatsen, tidplan för insatsens genomförande, vem/vilka som berörs av insatsen, metod samt en plan för uppföljning och utvärdering som står i relation till insatsernas storlek.

Slutrapport och delrapport avseende medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt medel för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. 

DelrapportPDF

SlutrapportPDF

Kontakt