Vatten

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos Länsstyrelsen kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd.

Dumpning

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten kan ge dispens för dumpning i vatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

Dumpning

Vattenverksamhet

Ska du bedriva vattenverksamhet kan du kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

Tillsyn av vattenverksamhet

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)