Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt. Projekt som handlar om åtgärder som minskar övergödningen kan få upp till 90 procent i statliga bidrag och övriga projekt kan erhålla högst 80 procent.

Det har kommit en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Utöver åtgärder som minskar övergödningen kan du också söka medel för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Övergödningsinsatser är det högst prioriterade området.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Mer detaljerad information finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojektlänk till annan webbplats

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

Nya vattenprojekt får pengastöd och ny chans att söka bidrag 2019

Det finns fortfarande pengar kvar att söka till projekt i Halland som ska gynna tillståndet i vattnet. Länsstyrelsen uppmuntrar nu föreningar och kommuner att ansöka.

Sök bidrag från LOVA 2019

Exempel på genomförda projekt

"Bräddningar från Busörs avloppsledningsnät till vattendraget Skintan i Halmstads kommun och en bedömning av recipientpåverkanlänk till annan webbplats (PDF) som genomfördes 2017-2018.

Förlorade fiskeredskap 2019 - En studie av spökredskap i norra Hallandlänk till annan webbplats (PDF) som genomfördes 2019.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen i Halland har pengar över 2019 så vi öppnar upp för att söka nya LOVA-projekt. Du får gärna ringa och bolla idéer med oss. Vi välkomnar framförallt restaureringsprojekt som minskar övergödningen till vattendrag, sjöar och hav men alla former av projekt som gynnar hav och vattendrag är välkomna. Det går att få upp till 90 % i bidrag. Föreningar som drivs utan vinstsyfte och kommuner är välkomna att söka.

Blanketter och anvisningar för ansökan och slutrapportering finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka din ansökan till:
halland@lansstyrelsen.se

Det här kan du inte få stöd för

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning. För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen.

På Havs- och vattenmyndighetens webb kan du läsa mer bidragetlänk till annan webbplats

I projektkatalogen kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige. Ett sätt att hitta idéer till egna projektlänk till annan webbplats

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Kontakt