Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • Viltförvaltningen inom länet
  • Skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • Licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
  • Den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 30 2018-08-31.pdf 2.1 MB 2018-10-11 15.33
Protokoll nr 29 2018-04-13.pdf 1.5 MB 2018-06-19 13.05
Protokoll nr 28 2017-11-30.pdf 4.5 MB 2018-09-26 13.15
Protokoll nr 27 2017-09-01.pdf 8.3 MB 2018-04-17 11.27
Protokoll nr 26 2017-06-14.pdf 2.8 MB 2018-04-17 11.27

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie ledamöter

Friluftsintresset - Arne Andersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Stefan Nilsson
Lokalt näringsliv och turism - Ann-Mari Bartholdsson
Naturvårdsintresset 1 - Anders Wirdheim
Naturvårdsintresset 2 - Frida Nittelbladt
Skogsnäringen - Erik Jansson
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Pontus Nilsson
Yrkesfisket - Anders Fabricius
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Natur- och ekoturismföretagen - Maria Possfelt
Politiken - Claës Ljung (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (FP)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)

Ersättare
Friluftsintresset - Per Ingvarsson
Jakt och Viltvårdsintresset - Camilla Benje
Lokalt näringsliv och turism -Vakant
Naturvårdsintresset 1 - Anders Tullander
Naturvårdsintresset 2 - Irene Hofstedt
Skogsnäringen - Vakant
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Yrkesfisket - Nils Ekvall
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Natur- och ekoturismföretagen - Carl Kuylenstierna
Politiken - Anne Sjölund (S)
Politiken - Bengt-Åke Torhall (FP)
Politiken - Lennart Ohlsson (C)
Politiken - Mikaela Waltersson (M)
Politiken - Ove Gustavsson (S)

Jakt på allmänt vatten

Ansökan om jakt på allmänt vatten görs hos Länsstyrelsen. För att kunna få tillstånd att jaga på allmänt vatten i Hallands län krävs att du är folkbokförd i länet. Du ska även kunna intyga om god lokalkännedom samt goda kunskaper om förekommande viltarter.

Blankett för ansökan finns att ladda ner till höger. Ansökningsavgiften på 1 350 kronor ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald.

Jakten får inte bedrivas på vatten som ligger närmare än hundra meter från en fastighets strandlinje och inte heller inom områden för vilka förordnande eller förbud mot jakt har meddelats, exempelvis med stöd av miljöbalken. Annan lagstiftning som reglerar jakt på allmänt vatten är jaktlagen och jaktförordningen.

Det som tidigare var kronoholmar samt holmar, klippor och skär, som ej hör till visst hemman har upphört i samband med utförd förrättning av Lantmäteriet. Jaktutövningstillstånd utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, tel 018-56 48 00

Så här ansöker du om tillstånd för jakt på allmänt vatten

För att få tillstånd att jaga på allmänt vatten i Hallands län krävs att du är folkbokförd i länet. Du ska även kunna intyga om god lokalkännedom samt goda kunskaper om förekommande viltarter.

Ansökan tillstånd för jakt på allmänt vatten (PDF)PDF

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Blanketterna kan även skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad 

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Projektet Vild och bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge. 

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Bakgrund

Klövviltsstammarna har ökat markant de senaste femtio åren. Detta har fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. Även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning. Det kan ge negativa effekter av olika slag. I vissa fall kan det leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodringen påverka de olika arterna av klövvilt på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras.

Idag satsar man samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Det vore positivt för klövviltet hälsa, den biologiska mångfalden och skogs- och jordbruket om man vände denna trend.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Aktiviteter i projektet

Inom projektet tar man bland annat fram inspirerande och lärorika filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, samt finns med på sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren år 2019.

Vild och bortskämd-logga

Kontakt

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare

Maria Persson

Jakthandläggare