Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd kompletterar djurskyddslagen.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskyddet i Sverige, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen gör både regelbundna rutinkontroller och kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa. Rutinkontrollerna görs framförallt av djur inom lantbruk.

Kontroller i Halland

I länet genomförs varje år mellan 600 till 700 djurskyddskontroller samt 40 foder- respektive livsmedelskontroller. Det övergripande syftet med vårt djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Från och med 5 april gäller inte ligghallskrav för utegångsdjur i Halland.

Krav på ligghall gäller under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt. Den kalla årstiden är den del av året då dygnsmedeltemperaturen under en period understiger fem plusgrader.

Vilka djur får gå utomhus även på vintern?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Ytterligare en förutsättning är förhållandena omkring djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem.

Lagen säger att utegångsdjur ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats om djuren vistas utomhus 12 timmar eller mer varje dygn. 12 timmar gäller för nötkreatur, får och getter. För hästar är regeln 16 timmar.

Utegående nötkreatur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utegående får och getter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utegående hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen gör kontroller

Om Länsstyrelsen i Hallands län kommer ut och gör en kontroll och du inte uppfyller ligghallskravet, noteras det som en brist. Länsstyrelsen hanterar ärendet efter de förutsättningar som finns i den aktuella djurhållningen. Har du däremot före kontroll beviljats undantag från ligghallskravet av Jordbruksverket eller är med i kontrollprogrammet för utegångsdjur, är inte saknad av ligghall en brist.

Utrymme i ligghallen

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet när ligghallskravet träder i kraft. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

Rutinkontroller är planerade kontroller som vi med jämna intervaller gör på gårdar med lantbruksdjur. Vi kontrollerar utifrån en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

När vi fått in ett klagomål gör vi en kontroll. Hur vi kontrollerar beror på hur allvarligt och akut klagomålet är. Vi kan ringa upp djurhållaren eller skicka brev. Vi åker ut och gör kontroll på plats när det behövs. När vi gör kontroller använder vi en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

Brister i djurhållningen

Om vi har uppmärksammat brister vid en kontroll kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi besluta att bristerna ska rättas till. Beslutet kan kombineras med ett vite. Vi kan också besluta att djuret/djuren ska omhändertas.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

 • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
 • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
 • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.

Länsstyrelsen ansvarar för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas. Om vi beslutar att omhänderta ett djur bestämmer vi även vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du lantbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer bestämmelserna för djurskydd eftersom djurskyddet ingår i de så kallade grundvillkoren.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting, men det finns tillfällen när du behöver betala en avgift. Du kan behöva betala en avgift när vi

 • konstaterar brister vid en kontroll som vi gjort efter att vi fått in ett klagomål
 • behöver göra en uppföljande kontroll efter att brister konstaterats vid en rutinkontroll.

Timkostnaden är 910 kronor och vi tar ut kostnaden för varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften omfattar kostnaderna för restid, förberedelser inför kontroll, tiden det tar att genomföra kontrollen och uppföljande administrativt arbete.

Vid en befogad anmälan och uppföljning på kontroll, både på anmälningar och normalkontroller, tar vi betalt för kontrollen. En obefogad anmälan eller normalkontroller är avgiftsfria.

Länsstyrelsen debiterar en avgift för alla befogade anmälningar och uppföljande kontroller, så kallade extra offentliga kontroller. Avgiften är 800 kronor per timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30 minutersperiod. Den tid som debiteras är restid, kontrolltid, tid för att registrera kontrollen, skriva rapport, skriva eventuellt föreläggande och annat som ingår i handläggningen av ärendet. Även andra kostnader som den offentliga kontrollen medför kan tillkomma som exempelvis analyskostnader med mera. En extra offentlig kontroll blir ofta kostsam.

Vissa uppföljningar kan utföras administrativt, det vill säga att djurhållare skickar in dokumentation som bilder, intyg eller fakturakopior med mera och där det framgår att bristen är åtgärdad. Kostnaden för detta blir ofta avsevärt mindre än vid uppföljande kontroll på plats.

Vad innebär ett djurförbud?

Om du har vanvårdat ett djur kan du bli prövad för djurförbud. Detsamma gäller om du inte har följt Länsstyrelsens beslut vid flera tillfällen. Du kan också få en begränsning i antal djur eller i vilken typ av djur du får ha.

Ett djurförbud innebär att man inte får 

 • äga djur
 • utfodra eller vattna djur 
 • rasta djur
 • vårda eller sköta djur
 • arbeta med eller träna djur
 • transportera djur
 • ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur   

En överlåtelse rent ägarmässigt till någon annan är inte tillräckligt. Däremot kan du umgås med någon som har djur och du får klappa djuren och så vidare. Om du ändå har hand om ett djur kan Länsstyrelsen omhänderta djuret, även om du inte äger det. Det kan också åtalsanmälas som ett brott mot djurskyddslagen. Om djurförbudet gäller ”tillsvidare” gäller det tills beslutet upphävs. 

Om du vill få ditt djurförbud upphävt kan du ansöka om omprövning av förbudet hos den länsstyrelse som har gett förbudet. I ansökan ska du ange vad som har ändrats sedan du fick beslutet om djurförbud, som gör att din djurhållning skulle fungera på ett bättre sätt.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss