Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både regelbundna planerade kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa.

Kontroller i Halland

I länet genomförs varje år mellan 600 till 700 djurskyddskontroller samt 40 foder- respektive livsmedelskontroller. Det övergripande syftet med vårt djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Från och med vecka 12 är det inte längre krav på ligghall för utegångsdjur i Halland.

Krav på ligghall gäller under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt. Den kalla årstiden är den del av året då dygnsmedeltemperaturen under en period understiger fem plusgrader.

Vilka djur får gå utomhus även på vintern?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Ytterligare en förutsättning är förhållandena omkring djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem.

Lagen säger att utegångsdjur ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats om djuren vistas utomhus 12 timmar eller mer varje dygn. 12 timmar gäller för nötkreatur, får och getter. För hästar är regeln 16 timmar.

Jordbruksverket - utegående nötkreatur Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket - utegående får och getter Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket - utegående hästar Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen gör kontroller

Om Länsstyrelsen i Hallands län kommer ut och gör en kontroll och du inte uppfyller ligghallskravet, noteras det som en brist. Länsstyrelsen hanterar ärendet efter de förutsättningar som finns i den aktuella djurhållningen. Har du däremot före kontroll beviljats undantag från ligghallskravet av Jordbruksverket eller är med i kontrollprogrammet för utegångsdjur, är inte saknad av ligghall en brist.

Utrymme i ligghallen

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet när ligghallskravet träder i kraft. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

Normalkontroller är rutinkontroller som vi med jämna intervaller gör på lantbruk och företag enligt en riskbedömning. När vi gör normalkontroller utgår vi från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurägaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi fatta beslut om omhändertagande av djur eller ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan kombineras med ett vite.

Om vi har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Anmälningskontroll gör vi när en anmälan har kommit in till oss. Anmälningarna prioriteras utifrån hur allvarliga och akuta de är. Kontrollen kan vara administrativ och då ringer vi upp djurhållaren eller skickar brev. Vi åker även ut och gör kontroll när det behövs. Kontrollen följer en checklista som finns för varje djurslag.

Ärendehanteringen efter kontrollen är samma som vid normalkontroller.

Brister i djurhållningen

Om vi upptäcker mindre brister som är allvarliga eller som upprepas kan vi i ett föreläggande besluta att bristerna ska rättas till så att bestämmelserna följs. Det här kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

  • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
  • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
  • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen 2018:1192).

Om vi beslutar att omhänderta ett djur måste vi även besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Från 1 juni 2018 ansvarar vi för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Detta eftersom djurskyddet ingår i tvärvillkoren.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting. Men om vi konstaterar brister vid ett anmälningsbesök får djurhållaren betala för den tid vi lagt ner på kontroll, resa och handläggning av ärendet.

Om vi upptäcker brister vid en normalkontroll så faktureras djurhållaren för uppföljande kontroller, både administrativa kontroller och kontroller på plats.

Vid en befogad anmälan och uppföljning på kontroll, både på anmälningar och normalkontroller, tar vi betalt för kontrollen. En obefogad anmälan eller normalkontroller är avgiftsfria.

Länsstyrelsen debiterar en avgift för alla befogade anmälningar och uppföljande kontroller, s.k. extra offentliga kontroller. Avgiften är 800 kronor per timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30 minutersperiod. Den tid som debiteras är restid, kontrolltid, tid för att registrera kontrollen, skriva rapport, skriva eventuellt föreläggande och annat som ingår i handläggningen av ärendet. Även andra kostnader som den offentliga kontrollen medför kan tillkomma som exempelvis analyskostnader med mera. En extra offentlig kontroll blir ofta kostsam.

Vissa uppföljningar kan utföras administrativt, det vill säga att djurhållare skickar in dokumentation som bilder, intyg eller fakturakopior med mera och där det framgår att bristen är åtgärdad. Kostnaden för detta blir ofta avsevärt mindre än vid uppföljande kontroll på plats.

Om du ser att djur inte har det bra

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen

Kontakt

Veterinärenheten

Handläggare i djurskyddsgruppen

Telefon 010-224 30 00 (Växel)