Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till och med 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att:

 • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
 • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
 • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
 • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

”Hot spots” i Halland

I Halland finns två ”hot spots” för hotade vilda pollinatörer:

 • Veinge. De sandiga markerna kring samhället Veinge i Laholms kommun pekades år 2020 ut som en "hot spot". Här arbetar Länsstyrelsen med restaureringar och återskapande av historiska ginsthedar och sandmarker där flera arter av hotade fjärilar och vildbin förekommer.
 • Väröhalvön. Efter flera spännande fynd av hotade arter tillkom år 2021 Väröhalvön i Varbergs kommun. Här jobbar Länsstyrelsen med att stärka naturvärdena inom Biskophagens naturreservat och omkringliggande mark genom förändrat bete, slåtter och naturvårdsbränningar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

I dagens landskap är det ont om mat, vatten och boplatser för de vilda pollinatörerna. Vi kan alla göra något för att ge dem bättre möjligheter. Nedan följer några förslag och länkar till fler:

Trädgårdar, parker, golfbanor, kyrkogårdar, grönytor

 • Sköt delar av gräsytor som äng
 • Plantera blommande inhemska träd och buskar
 • Spara gamla träd och död ved
 • Anlägg en bibädd
 • Använd inga kemiska bekämpningsmedel
 • Ställ ut grunda fågelbad eller skapa småvatten.

Jordbruk

 • Bevara och sköt redan blomrika områden som vägkanter, diken, fältkanter, bryn och åkerholmar
 • Spara lundar och häckar
 • Skrapa fram sand eller lägg ut sand på en sydvänd sluttning

Skogsbruk

 • Sköt skogen med hyggesfria metoder
 • Spara lågor och högstubbar i solbelysta lägen
 • Spara blommande buskar och träd, i synnerhet sälg.
 • Skrapa fram sandblottor i soliga lägen
 • Håll bryn och gläntor ljusa och öppna

Vägföreningar

 • Låt blomrika vägkanter stå fram till mitten av augusti
 • Vägkanter med invasiva arter och högt gräs kan slås tidigt
 • Samla ihop och forsla bort avklippt växtmaterial
 • Undvik att lägga ut krossgrus och makadam
 • Skapa sandblottor genom att bana av sydvända vägslänter

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Kontakt