Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag).
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Så här ansöker du om fiskevårdsbidrag i Halland

​Länsstyrelsen i Halland fördelar och administrerar fiskvårdsmedel inom det egna länet. Kontakta Länsstyrelsen om ni vill diskutera konkreta projekt. Vi tar emot ansökningar löpande under året.

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om fiskevårdsbidragPDF
 2. Ansökningar om fiskevårdsbidrag ska skickas in till Länsstyrelsen i det län där åtgärden avses genomföras. Om länet är Halland, skicka ansökan till:

  Länsstyrelsen i Hallands län
  Ansökan fiskevårdsbidrag
  301 86 Halmstad

Eller digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Kontakt