Begränsningar för handelsplatser

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning samt bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Restauranger och serveringsställen omfattas inte

Observera att restauranger och serveringsställen inte omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärder för alla inom handeln

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom handeln behöver genomföra för att förebygga smittspridning av sjukdomen covid-19. Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Åtgärder som alla handelsplatser ska göra:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet kunder och besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet kunder och hitta system för att följa upp det.
 • Utforma verksamhetslokaler, områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler, områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder alla som bedriver gallerior och varuhus ska vidta

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus.

Allmänna råd till dig som bedriver en handelsplats

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig
 • informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Åtgärder för marknader och mässor

Den som ansvarar för att en marknad eller en mässa, oavsett om den är inomhus som utomhus, ska:

 • Informera sina besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.
 • Erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som anordnar en mässa ska vidta följande åtgärder

 • Begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare och utställare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och beställare samt hitta system för att följa upp det.
 • Utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Den som anordnar en marknad ska vidta följande åtgärder

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare och utställare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och beställare samt hitta system för att följa upp det.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Utforma gångarna mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Allmänna råd till dig som anordnar marknader och mässor

Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad eller en mässa utomhus är att tilldela försäljarna eller utställarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Trängsel kan undvikas genom att

 • låta marknaden eller mässan pågå under flera dagar
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar.

Allmänna råd till dig som anordnar mässor

Den som anordnar en mässa som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt bör göra en särskild riskbedömning och vidta särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning. Exempel på sådana aktiviteter kan vara när besökare uppehåller sig på en och samma plats i mässområdet under en längre tid som till exempel vid föreläsningar eller föredrag.

Trängsel kan undvikas genom att

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid
 • anordnaren av en mässa som pågår under flera dagar kan informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel
 • anvisa besökare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet utomhus som anordnaren disponerar och vid köer, exempelvis genom markeringar på golvet eller marken.

Informationsblad och affischer på andra språk

Om handeln:

Affisch för dig som bedriver en handelsplats på arabiska Pdf, 125.5 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på arabiska Pdf, 257.3 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på dari Pdf, 281.8 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på engelska Pdf, 271.8 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på finska Pdf, 222 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på franska Pdf, 284.3 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på kurmanji Pdf, 310.9 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på serbiska BKS Pdf, 297.6 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på somaliska Pdf, 291.7 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på persiska (farsi) Pdf, 260.1 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på thai Pdf, 88.8 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på tigrinja Pdf, 127.1 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på turkiska Pdf, 238.1 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handeln på tyska Pdf, 285.6 kB.

Om loppisar och marknader:

Informationsblad om loppisar och marknader på franska Pdf, 298.6 kB.

Informationsblad om loppisar och marknader på kurmanji Pdf, 283.9 kB.

Informationsblad om loppisar och marknader på tigrinja Pdf, 131.6 kB.

Informationsblad om loppisar och marknader på turkiska Pdf, 230.7 kB.

Översättningar på fler språk kommer.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, även när de står upp eller rör sig i lokalen/området/utrymmet.

Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.

När till exempel två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Det framgår av begränsningsförordningen att den som bedriver verksamhet ska begränsa antalet kunder, besökare eller deltagare och vidta övriga smittskyddsåtgärder i syfte att undvika trängsel och förhindra smittspridning.

Hur denna begränsning sker rent faktiskt ansvarar verksamhetsutövaren för och kan därför välja att använda den modell som tidigare var föreskriven eller annat sätt.

Information till kunder/besökare om hur risken för smittspridning kan förhindras bör vara väl synlig och framförallt innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Enligt förarbeten till den nya pandemilagen är det den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (prop. 2020/21:79 sid. 94).

Tillsynsmyndigheten behöver göra en bedömning vilken del som är den huvudsakliga verksamheten. Exempelvis om försäljning av varor bedöms som den huvudsakliga verksamheten bör den betraktas som en butik och omfattas således av den så kallade pandemilagen.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

När en verksamhet, till exempel en butik eller serviceinrättning, är belägen i en galleria eller i ett varuhus är det den som driver butiken eller serviceinrättningen som bär ansvaret för att vidta åtgärder inom ramen för sin verksamhet, medan den som driver gallerian eller varuhuset ansvarar för att åtgärder vidtas i övriga miljöer i byggnaden och tillhörande områden utomhus (regeringens promemoria Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 s. 15).

Med ledning av detta resonemang i förarbetena är det lämpligt att köpcentret eller gallerian ansvarar för eventuell köbildning som uppstår utanför butiken. De är också ålagda att vidta åtgärder som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ i förordningen. För att gallerior och köpcentrum ska kunna genomföra ändamålsenliga åtgärder är det av vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de verksamhetsutövare som delar utrymmen i en och samma byggnad.

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger, trafikskolor och cykelverkstäder är exempel på handelsplatser som omfattas av lagen.

Loppmarknader och marknader motsvarande evenemang ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sätt samma begränsningar som för handelsplatser.

En byloppis kan ses som en offentlig tillställning men mer fasta loppisar av butikskaraktär betraktas i huvudregel som en handelsplats.

Fasta butiker så som second hand-butiker och antik- och kuriosabodar ses som handelsplatser. Det gäller även säsongsöppna butiker.

En stadigvarande auktion ses i huvudregel som en handelsplats medan en tillfällig gårdsauktion kan ses som en offentlig tillställning.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

Från Polisens webbplats den 1 juni:

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på till exempel ett fält eller i en park.

På Polisens webbplats finns fler frågor och svar gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkare visar upp och demonstrerar produkter, till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning av varor. Marknader och mässor omfattas i huvudsak av begränsningarna för handelsplatser enligt covid-19-lagen.

Massörer bedriver en serviceinrättning, som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen enligt reglerna som gäller för handelsplatser. Sker utövningen inom ramen för en hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas den inte.

Ja, trafikskolor och trafikövningsplatser omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. De räknas som serviceinrättningar och därför gäller samma bestämmelser som för butiker och andra handelsplatser. Det innebär bland annat att det finns krav på att beräkna hur många personer som maximalt får vistas i varje avgränsat utrymme inomhus.

Även körlektioner i bil omfattas av lagen, därför ska verksamhetsutövaren till exempel begränsa antalet personer i bilarna på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Maxantal behöver inte beräknas för bilarna.

Länsstyrelsen bedömer att yrkesförarutbildningar och trafiklärarstudenter undantas.

Se Folkhälsomyndighetens tabell som visar hur många som får delta vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler:

Tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillsynsfunktionen vid Länsstyrelsen i Hallands län

Telefon 010-2243710