Begränsningar för handelsplatser

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning samt bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Restauranger och serveringsställen omfattas inte

Observera att restauranger och serveringsställen inte omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärder för alla inom handeln

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom handeln behöver genomföra för att förebygga smittspridning av sjukdomen covid-19. Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder som alla handelsplatser ska göra:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder alla som bedriver gallerior, köpcentrum och varuhus ska vidta

Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar.

Åtgärder alla som bedriver gallerior och varuhus ska vidta

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus.

Åtgärder alla som bedriver handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum ska vidta

 • Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetslokalen inomhus eller inom ett anläggningsområde, även för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet i verksamhetslokaler inomhus inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Tydligt anslå maxantalet i verksamhetslokaler inomhus, även för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.

Åtgärder för marknader

Den som ansvarar för att en marknad hålls ska vidta följande åtgärder:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Utforma gångarna mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Marknader inomhus

 • Den som ansvarar för en marknad inomhus ska beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i en lokal eller annat utrymme på marknaden, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Tydligt anslå maxantalet, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

Allmänna råd till dig som bedriver marknad

Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad utomhus är att tilldela försäljarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Trängsel kan undvikas genom att:

 1. låta marknaden pågå under flera dagar
 2. informera besökare om att handla ensamma om man inte handlar med personer som har behov av stöd eller barn
 3. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 4. personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar.

Beräkningsregel av maxantal på handelsplatser exklusive gallerior och köpcentrum

Beräkningen ska göras i två steg:

 1. Fastställ den tillgängliga ytan.
 2. Dividera talet för den tillgängliga ytan med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts och vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Mer information om hur du, som verksamhetsutövare, beräknar maxantalet och vad som definieras som ett avgränsat utrymme hittar du under ”Frågor och svar” längre ner på webbsidan.

Film om vad lagen innebär för dig inom handeln

I filmen beskrivs vad lagen innebär för handel och hur verksamhetsutövare kan tänka för att anpassa verksamheten utifrån begränsningarna.

Frågor och svar

Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, varför begreppet är svårt att definiera. Generellt kan sägas att kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, t.ex. personalmatsalar och lager ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall, därför blir vägledningen på en övergripande nivå. Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats övergripande definierat ett avgränsat utrymme, där står det:

En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om det upplevs oklart om ett utrymme är avgränsat, men det är ett utrymme där människor uppehåller sig och det finns risk för trängsel, ska det ändå behandlas som ett avgränsat utrymme. Fokus för tillsynen är att minska smittspridningen och därför ska bedömningarna också präglas av det.

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler med mera och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Enligt förarbeten till den nya pandemilagen är det den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (prop. 2020/21:79 sid. 94).

Tillsynsmyndigheten behöver göra en bedömning vilken del som är den huvudsakliga verksamheten. Exempelvis om försäljning av varor bedöms som den huvudsakliga verksamheten bör den betraktas som en butik och omfattas således av den så kallade pandemilagen.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

När en verksamhet, till exempel en butik eller serviceinrättning, är belägen i en galleria eller i ett varuhus är det den som driver butiken eller serviceinrättningen som bär ansvaret för att vidta åtgärder inom ramen för sin verksamhet, medan den som driver gallerian eller varuhuset ansvarar för att åtgärder vidtas i övriga miljöer i byggnaden och tillhörande områden utomhus (regeringens promemoria Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 s. 15).

Med ledning av detta resonemang i förarbetena är det lämpligt att köpcentret eller gallerian ansvarar för eventuell köbildning som uppstår utanför butiken. Notera att gallerior och köpcentrum inte omfattas av beräkningsregeln om minst 10 kvadratmeter per person. De är dock ålagda att vidta åtgärder som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ i förordningen. För att gallerior och köpcentrum ska kunna genomföra ändamålsenliga åtgärder är det av vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de verksamhetsutövare som delar utrymmen i en och samma byggnad.

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger, trafikskolor och cykelverkstäder är exempel på handelsplatser som omfattas av lagen.

Loppmarknader och marknader motsvarande evenemang ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sätt samma begränsningar som för handelsplatser.

En byloppis kan ses som en offentlig tillställning men mer fasta loppisar av butikskaraktär betraktas i huvudregel som en handelsplats.

Fasta butiker så som second hand-butiker och antik- och kuriosabodar ses som handelsplatser. Det gäller även säsongsöppna butiker.

En stadigvarande auktion ses i huvudregel som en handelsplats medan en tillfällig gårdsauktion kan ses som en offentlig tillställning.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

Från Polisens webbplats den 1 juni:

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på t.ex. ett fält eller i en park.

På Polisens webbplats finns fler frågor och svar gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkaren visar upp och demonstrerar produkter till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning av varor. För mässor gäller samma deltagarbegränsningar och övriga restriktioner som gäller för andra offentliga tillställningar enligt covid-19-lagen. Marknader omfattas i huvudsak av begränsningarna för handelsplatser enligt covid-19-lagen.

Massörer bedriver en serviceinrättning, som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen enligt reglerna som gäller för handelsplatser. Sker utövningen inom ramen för en hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas den inte.

Ja, trafikskolor och trafikövningsplatser omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. De räknas som serviceinrättningar och därför gäller samma bestämmelser som för butiker och andra handelsplatser. Det innebär bland annat att det finns krav på att beräkna hur många personer som maximalt får vistas i varje avgränsat utrymme inomhus.

Även körlektioner i bil omfattas av lagen, därför ska verksamhetsutövaren till exempel begränsa antalet personer i bilarna på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Maxantal behöver inte beräknas för bilarna.

Länsstyrelsen bedömer att yrkesförarutbildningar och trafiklärarstudenter undantas.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillsynsfunktionen vid Länsstyrelsen i Hallands län

Telefon 010-2243710