Deponera hyra

Du kan deponera hyra om du exempelvis anser att du har rätt att göra avdrag på hyran på grund av brister i en bostad eller lokal som du hyr. Ansök om deponering av hyra hos Länsstyrelsen.

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera hyran?

Som hyresgäst har du möjlighet att deponera hyra vid följande situationer:

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden inte kan vräka dig för att du inte har betalat. Du kan dock bli uppsagd från din lägenhet om du deponerar en för stor del av hyran. Det kan till exempel vara om du deponerar hela månadshyran när det bara är ett rum i en trerumslägenhet som inte är användbart. Hyresvärden har också rätt att vräka dig om du deponerar pengarna efter hyrans förfallodag.

Hur mycket pengar får jag deponera?

Du bedömer själv hur mycket pengar som är rimligt att deponera. Om du har svårt att avgöra det kan du ta hjälp av en jurist.

Du får deponera ett belopp som motsvarar:

 • avdraget på hyran som du anser att du har rätt till, eller
 • det ekonomiska kravet som du har på hyresvärden.

Resten av hyran betalar du på vanligt sätt.

Hur gör jag för att deponera hyran?

En ansökan om deponering av hyra består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger, betala in pengarna du vill deponera och betala in en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av hyra
  För att deponera hyra fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.
 • Betala in pengarna du vill deponera
  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen.

  Så gör du vid det första inbetalningstillfället:
  Ange ditt organisationsnummer eller personnummer samt namn i betalningsmeddelandet. Exempel: ”012345-6789, Aktiebolag AB”.

  Så gör du vid kommande inbetalningstillfällen (om du vill fortsätta deponera hyra av samma orsak som vid det första tillfället):
  Ange det ärendenummer du fick vid den första deponeringen, månad eller kvartal som depositionen avser, hyrans förfallodag samt storleken på eventuell pant. Exempel: ”208-12345-2021, oktober 2021, 30 september 2021, pant 10 000”).  
 • Lämna en säkerhet för att få deponera
  För att du som hyresgäst ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
Belopp 2021

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 23 800 kr (1/2 basbelopp)

2 000 kr

23 801 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr –

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr


Om vi fattar beslut om att du får deponera hyra meddelar vi det till hyresvärden. Hyresvärden har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Utbetalning

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om alla dessa tre omständigheter är uppfyllda:

 • det har gått tre månader sedan sista betalningsdagen för det deponerade beloppet.
 • det har gått tre månader sedan hyresvärden har fått meddelandet från oss om din deponering.
 • hyresvärden har inte tagit ärendet till domstol för att få ut pengarna.

Eller

 • Om du och hyresvärden är överens om det.

Om du väljer att ta tillbaka beloppet kan hyresvärden fortfarande kräva dig på hyran och du har förlorat den trygghet som depositionen utgör. För att ta tillbaka pengarna ansöker du om utbetalning.

Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av dig som vill ha ut pengarna.

Ansök om att deponera hyran

 1. Ansökan
  Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsen, Rätts- och förvaltningsenheten.

  Av din ansökan ska framgå:

  - från vilken månads hyra avdraget görs det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag(förfallodagen)
  - lägenhetens eller lokalens adress
  - hyresvärdens namn och adress och 
  - skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för vart och ett av dessa).

  Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.
 2. Säkerhet
  För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse (PDF), motsvaranden nedanstående belopp.


  Säkerhet

  Deponera belopp upp till:

  2 000 kr (minsta säkerhet) 1/2 basbelopp (år 2012 = 22 000 kr)

  10 000 kr

  över 1/2 basbelopp upp till 50 000 kr

  20 000 kr

  50 001 - 100 000 kr

  30 000 kr

  100 001 - 250 000 kr


  Ytterligare 10 000 kronor ska inbetalas för varje påbörjat belopp om 250 000 kronor.

  Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp. 
 3. Beloppet
  Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med ev. pant på Länsstyrelsens bankgiro 5476-0335 och anger på bankgirotalongen: "deposition av hyra (och pant)", båda specificerade med belopp, samt vilken månad deponeringen avser.
  Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgiro. Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se Grunder högre upp), räcker det att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgiro och anger följande på talongen: vilken tid betalningen avser (till exempel "hyra för sept") och det ärendenummer (beteckning, till exempel "208-99-12") du erhöll vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering

Beslut Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (hyran och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto. Om skäl för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din hyra anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos Halmstads tingsrätt.

Hyresvärden
Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och hyrans förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet. Det förutsätter dock att hyresvärden inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har stämt dig. Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden förlorar rätten till hyran, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 61 § jordabalken).

Ut- och återbetalning
Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare måste ett högst tre månader gammalt registreringsbevis från Bolagsverket inges till Länsstyrelsen. Till en ansökan om utbetalning bifogas vidimerad kopia av ID-handling för den eller de som ansöker om utbetalning. Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Vid utbetalning till bankkonto ska till ansökan bifogas ett kontoutdrag eller kontobevis.

Preskription
Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten.

 Tänk på att:

 • Att ansökningsblanketten är fullständigt och korrekt ifylld med rätt angiven grund.
 • Säkerheten; pant eller borgen.
 • Att vid återkommande deponeringar ange ärendenummer/beteckning och den månadshyra från vilken avdraget gjorts på talongen.
 • Om annan inbetalare än hyresgästen, ange hyresgästens namn på talongen.

Kontakt