Himmelsberg

Himmelsberg är ett naturreservat som ligger mellan Skällinge och Rolfstorp. Det är en skogsbeklädd toppig bergsknalle som sticker upp i den vackert idylliska Skärtedalen. Ett besök till Himmelsberg passar den som inte har något emot en kuperad miljö, vill komma ut i vackra ekmiljöer och kanske sätta sig en stund och titta ut över den omgivande nejden.

Himleån slingrar sig genom landskapet med intilliggande kvarnlämningar och kraftverk. De stundtals ganska branta bergssidorna är täckt med ekskog vars träd blir mindre och ”krattigare” ju längre upp man kommer och jordtäcket blir tunnare.

Höga naturvärden

På ett flertal av träden växer skogliga signalarter något som pekar på att här finns höga naturvärden. Exempel på arter som finns i reservatet är fällmossa, guldlockmossa och ekskinn.

Stigar till utsiktsplatsen

Ett antal omarkerade stigar leder genom reservatet varav en går upp till en utsiktspunkt i söder. Där kan du blicka ut över Skärtedalen som enligt Varbergs kommuns kulturmiljöprogram hör till några av kommunens vackraste vyer.

Historiska lämningar från brons- och järnåldern

Historiska lämningar i form av gravrösen från brons- och järnåldern finns på Himmelsbergs topp liksom stengärdesgårdar som löper genom skogen och vittnar om tidigare markanvändning. Förr gick betesdjur i skogen men nu uppehåller de sig bara i betesmarkerna som ligger på bergets topp. Här växer också stora och fina hagmarksträd.

Trädstammar med sol som lyser igenom

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • parkera husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 • ha hund okopplad,
 • cykla annat än på befintlig väg samt
 • klättra på bergväggar och rasbranter
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang,
 •  utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 •  utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt
 •  utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyper: Näringsfattig ekskog

Kommun: Varberg

Areal: 29,4 hektar

Skyddat sedan: 2020

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen