Balgö

Balgö är en naturskön betespräglad ö i Balgöfjorden. Reservatet omfattar även ett flertal utanförliggande öar och skär. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud i delar av reservatet under tiden 1 april till 31 juli. På Balgö finns även den sällsynta strandpaddan. Du behöver ha tillgång till egen båt för att ta dig till reservatet.

Ön är ett eldorado för fåglar med värdefulla häcknings- och rastplatser för främst vadare och sjöfågel. Här häckar exempelvis småtärna och skärfläcka liksom samtliga Sveriges arter av simänder. Här finns också ett stort bestånd av häckande ejder och stora kolonier med måsfåglar. Vintertid ses havsörn regelbundet i området. De grunda vattenområdena är viktiga övervintringslokaler för sjöfågel. För att skydda fåglarna är delar av reservatet är fågelskyddsområde och här råder tillträdesförbud mellan 1 april och 31 juli.

Även skydd för sälar

I Balgöfjorden finns ett bestånd av knubbsäl som varierar i antal, ibland kan det vara upp till 50 djur. Även gråsäl förekommer i området. Öarna Lilla och Stora Både är sälskyddsområden och här råder tillträdesförbud mellan 15 maj och 15 juli.

Hallands viktigaste lokal för strandpadda

Vegetationen på ön består till största delen av hällmarkshedar, torrängar och strandängar med rik flora. Balgö hyser den största populationen av strandpaddan, som förr kallades stinkpadda. Förr var paddan utbredd i Halland men nu är den sällsynt och i övriga länet finns endast ett fåtal individer kvar. Nätter efter varma regniga dagar i maj-juni kan man höra den drillande kören av spelande strandpaddor ända in till fastlandet.

Geologiskt intressant

Hela fjorden är geologiskt intressant och Balgö är en del av ett system av ändmoränstråk som sträcker sig igenom fjorden. Ändmoräner bildades under istiden i samband med att isen drog sig tillbaka. Framför iskanten avsattes stora mängder morän och om iskanten stannade på samma plats en lång tid bildades stora åsar, så kallade ändmoräner. På ön finns både klapperstensfält och strandvallar.

Ö med många lavar

Vid en undersökning av lavar i Halland under 2001–2003 konstaterades att Balgö hyser en mycket artrik flora av lavar. Totalt hittades hela 135 olika arter på sand, sten och murbruk.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april till 31 juli inom de områden som markerats på karta,
 • tälta,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • elda,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada växtligheten genom att exempelvis gräva upp växter,
 • störa djurlivet exempelvis genom att uppträda närgånget vid fågelbo eller mot ej flygfärdiga ungar
 • samt att
  medföra hund.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed, strandäng

Kommun: Varberg

Areal: 2200 hektar varav 250 hektar land

Skyddat sedan: 1950

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000