Åkullaboket

Åkullaboket är ett vackert bokskogsreservat i hjärtat av Åkulla bokskogar. Reservatet har höga upplevelsevärden för den naturintresserade men även för den som är intresserad av kulturmiljö och friluftsliv.

Området består bland annat av gammal bokskog med fina och lättillgängliga vandringsstigar. Detta gör det enkelt för alla att komma ut och njuta i bokskogen under vår, sommar och höst. På vintern när det är snö i skidspåren är däremot framkomligheten begränsad i södra delen av reservatet. Yasjöstigen, som går genom reservatet, och övriga stigar i norra delen är dock alltid framkomliga. Mitt i reservatet finns två grillplatser.

Skogen var mer öppen förr

Här finns gamla hagmarksekar som tyder på att skogen på sina håll varit betydligt öppnare än vad den är idag och att där gått betesdjur i området.

Spännande arter och miljöer

Du kan hitta spännande arter som havstulpanlav, mussellav, bokvårtlav, platt fjädermossa, blodsopp, kantarellmussling och många fler om du håller ögonen öppna. Du kan också hitta spännande fornlämningar i form av varggrop, fägata, odlingsrösen och en gammal korgpilsodling. Ner mot Stora A-sjön tror man att det funnits en gård för länge sedan, kanske hittar du den. Besöker du Åkullaboket på vintern kan du hyra ett par skidor och åka genom delar av området.

Bokskog

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • ha hund okopplad,
 • cykla annat än på markerad cykelstig och befintlig bilväg,
 • elda annat än på anvisad plats.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang som kan störa djurlivet eller orsaka markslitage
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun:
Varberg

Areal:
49,3

Skyddat sedan:
2020

Ägare:
Staten genom Skogsstyrelsen

Förvaltare:
Länsstyrelsen