Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stövlaberget

Stövlaberget är ett reservat med branta stup och krokiga ekar. Från Stövlabergets topp erbjuds en vacker utsikt över Slissåns dalgång. Berget, som är ganska högt, stupar dock brant nedåt så var försiktig om du bestämmer dig för att ta dig till toppen. I reservatet kan du få se många olika sorters sländor. 

Reservatets kärna utgörs av ett skogsklätt berg med blockrika sluttningar och en västvänd klippbrant. På bergets kupol och i dess sluttningar står senvuxna och krokiga så kallade snoekar. Väster om berget breder hasselbuketter ut sig och bildar underbestånd till i första hand ek.

Gamla ekar

Naturvärdena i området är främst knutna till de gamla ekarna, den översilade, skyddade klippbranten och hasselbuketterna i ek-hasselbeståndet väster om berget. Här finns flera hotade epifyter, till exempel lunglav, ädellav och ekskinn. Epifyter är växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem. Redan 1935 hittade lav-experten Gunnar Degelius jättelav vid Stövlabergets klippbrant.

Sumpskogar med al

I reservatet finns också sumpskogar med al, björk, asp och tall. Eken återkommer dock även här, fast endast spridd på fastare markpartier. Även inom mer slutna delar av skogen finns gamla, vidkroniga ekar som visar att skogen varit mer öppen i ett tidigare historiskt skede.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur
 • inplantera för området främmande arter
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna
 • medföra okopplad hund
 • elda eller grilla, samt
 • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 18,4 hektar

Skyddat sedan: 2015

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kontakt