Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skubbhult

Skubbhult har ett naturskönt läge vid sjön Mellan-Färgen. Skogen är gammal och träden har en rik flora av framförallt mossor och lavar.   

Bokskogen i Skubbhult är sedan länge välkänd genom sitt fina läge intill sjöstranden. Skogen växer på en mjukt kuperad sluttning mot sjön och läget är mycket naturskönt. På senare år har det också uppmärksammats att delar av området består av relativt orörd gammelskog med en intressant lavflora.

Spår från förr 

Över större delen av området (och särskilt tätt i den södra delen) finns mossklädda stenhögar, så kallade odlingsrösen. Dessa kan vara så gamla som från perioden äldre järnålder-medeltid. Rösena vittnar om att marken en gång röjdes på sten för att ge plats åt odling.

Lavar och mossor

Skogen är av typen hedbokskog med örtfattigt fältskikt. Rena lövmattor omväxlar med mattor av kruståtel, blåbärsris, vitsippa eller harsyra. Några fåglar som finns i området är bivråk, spillkråka och grönsångare.

På en del av de gamla bokarna finns påväxt av vedsvampar, men framför allt är floran av lavar och mossor mycket rik. Många av de gamla bokarna är ludna och lurviga av havstulpanlav, korallav, fjädermossa och fällmossa. Den stora och iögonfallande lunglaven växer också på många träd. Samtliga dessa arter är goda signalarter för en skyddsvärd flora och fauna knuten till gammal bokskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • tälta,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • elda,
  • avsiktligt störa djurlivet samt
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 22,2 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Kontakt