Sjö

Naturreservatet Sjö är en gammal kulturbygd med tidiga spår från människan. Området har varit skyddat sedan 1988 då Sjö blev ett naturvårdsområde. Naturreservatet ligger bredvid sjön Unnern och här har du möjlighet att skåda flera intressanta fågelarter.

På en kulle i norra delen finns några terrassliknande, mycket små och smala åkertegar. Mellan dessa ligger mossklädda stenhögar, så kallade odlingsrösen, tätt. Rösena vittnar om att marken en gång röjdes på sten för att ge plats åt odling. Resten av reservatet består av bokskog, ekskog och blandskog. Från Sjö har man en av traktens allra vackraste utblickar över Unnen. Unnen är en cirka 25 meter djup så kallad klarvattensjö.

Rikt fågelliv

Landskapet invid sjön Unnen ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. Här finns bland annat gröngöling, mindre hackspett, lärkfalk liksom åtskilliga sångfågelarter. Från stranden kan du också med lite tur se arter som fiskgjuse, storlom, häger, fisktärna och småskrake.

Gammal kulturbygd

Trakten kring Unnen är en gammal kulturbygd med tidiga spår efter människan och här har man hittat olika fornlämningar. Det finns till exempel ett röse och en stensättning, gravar avsedda för en eller flera döda. Troligen härstammar de från bronsålder eller tidig järnålder. Men exakt när de första jordbrukarna kom till Sjö vet man inte. De äldsta spåren efter odlingar finns i ett område som nu är bevuxet med gammal bokskog. Här finns mängder av odlingsrösen och rester av gamla åkrar kan skönjas under boklöven.

Odlingarna övergavs

Vid mitten av 1800-talet var dessa odlingar övergivna. Detta vet man eftersom Sjös ägor kartlades i mitten på 1800-talet då laga skifte skulle genomföras. Vid denna tidpunkt hade i stället ett nytt, särpräglat kulturlandskap vuxit fram kring de båda gårdarna i området. Närmast gårdarna fanns inägomarken som bestod av åker och äng. I skogen utanför inägorna gick kreaturen på bete sommartid.

De sista nyodlingarna gjordes i slutet av 1800- eller början av 1900-talet. Under efterkrigstiden har åker och äng till stora delar vuxit igen till lövskog. Vissa delar har dock betats och där har landskapet bevarats öppet till våra dagar.

Blomstrande marker

Sjö består av det område som förr var de gamla inägorna. Växtligheten är därför i hög grad ett resultat av den odling, slåtter och bete som förekom under många generationer. De åkertegar som ännu inte vuxit igen med skog är blomsterrika marker. Här finns bland annat hundloka, smörblomma, johannesört, teveronika och åkervädd. Men någon utpräglad slåtterflora hittar man inte då det är alltför länge sedan slåttern upphörde. Orkidén nattviol växer dock fortfarande här.

Mellan åkrarna växer lövskog med bland annat ek, asp, björk och hassel. På marken finns många örter, till exempel liljekonvalj, vitsippa, harsyra, ekorrbär, skogs- och ängskovall.

Både naturvårdsområde och reservat

Sjö har varit skyddat som naturvårdsområde sedan 1988. År 2012 utvidgades arealen skyddad mark med ytterligare skogsområden. De delar där det växer skog (25 hektar) klassas som naturreservat medan odlingslandskapet fortsätter att vara naturvårdsområde. På kartan i beslutet anges gränserna för det gamla naturvårdsområdet.

Tälta i reservatet men inte i naturvårdsområdet

I den del som klassas som naturreservat (se beslutskarta) är det tillåtet att tälta enligt allemansrätten. I naturvårdsområdet gäller dock förbud mot tältning.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Genom kultur- och skogsmark i Sjö (Hylte)

Biologen Jessica Johansson guidar oss genom rik kultur- och skogsmark i det vackra reservatet i Sjö.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det inom naturvårdsområdet (se beslutkarta alternativt kartor på skylt på plats i reservatet) förbjudet att:

 • förstöra eller skada block, rösen och döda träd,
 • elda,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • föra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida,
 • störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd samt
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.


Inom naturreservatet (se beslutkarta alternativt kartor på skylt på plats i reservatet) är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, t.ex. örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • elda,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyper: Hagmark och ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 25 hektar

Skyddat sedan: 1988, utvidgat 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Sjö ligger i Hylte kommun.Bil: Mellan Unnaryd och Lidhult, cirka 5 km söder om Unnaryd, finns en mindre väg österut mot Sjö. Parkering finns vid vägens krök.GPS (WGS84): Lat N 56° 53’ 29" Lon E 13° 31’ 20".

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss