Tygared

Tygared är en oas av värdefull bokskog. Här finns en del krokiga och krumma bokar och även ganska gott om död ved i form av lågor och högstubbar. Reservatet är en trevlig bokskog att besöka och promenera i men det finns inga anlagda stigar.     

Tygared ingår i den värdefulla ädellövskogstrakten "Hallands mellanbygd". Inom tre kilometer ligger fyra biotopskydd och två reservat (Knutstorp och Rönnö). Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som de gamla bokskogsmiljöerna innebär. Bokskogen ska kunna utvecklas fritt utan konkurrens från gran. Grova träd och död ved i olika former är viktig för en rik mångfald av svampar, kryptogamer, insekter och fåglar.

Ädellövskogen hotas av gran

Ädellövskog har varit en vanlig skogstyp under en stor del av Sveriges förhistoria, men den har minskat kraftigt de senaste århundradena då granen ökat starkt genom framför allt plantering i tidigare ädellövskogsområden. Utan viss skötsel riskerar ädellövskogen med dess höga biologiska värden på sikt att förloras i takt med att skogen blir allt mer grandominerad.

Gott om mossor

Fällmossa och guldlockmossa är väl spridda, men även platt fjädermossa, havstulpanlav och trädporella växer på flera träd. Sju rödlistade mossor och lavar, bland andra liten lundlav, violettgrå porlov och bokvårtlav, har hittats i Tygared.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in kärlväxter, lavar, svampar och mossor. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta arter. Insamling för artbestämning är tillåtet om det sker på uppdrag av länsstyrelsen eller efter tillstånd från länsstyrelsen,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande arter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd arrangera lägerverksamhet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling, samt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Laholm

Areal: 29,7

Skyddat sedan: 2015

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen