Stensån Äspered

Stensån Äspered består av en åsträcka och lövsumpskogar. Här finns flera värdefulla arter som utter, ål och lax. Reservatet är svårtillgängligt och inte anpassat för besökare.

Stensån är ett välbevarat och variationsrikt vattendrag med nätverk av bäckar, så kallade kvillar. Den del som ligger inom reservatet klassas som limnisk nyckelbiotop, vilket betyder att det är en vattenmiljö med särskilt höga naturvärden.

Flera rödlistade arter

Artrikedomen är stor med en värdefull bottenfauna och flera rödlistade arter som utter, ål och havsnejonöga. Reservatet är även uppväxtområde för lax.

Gott om död ved

Ån kantas av lövskog som tidvis översvämmas. I skogen finns det en riklig förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier. Klibbal och björk är trädslagen som dominerar men här finns också ask, olvon och brakved. På marken hittar vi vitmossor och blåtåtel men också regionalt intressanta arter som bäckbräsma, missne, kärrfibbla och springkorn. 

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta mer än två dygn,
  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
  • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

​​​Dominerande naturtyp: Sumpskog, vattendrag

Kommun: Laholm

Areal: 5,6 hektar

Skyddat sedan: 2016

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen